Cyfarchion, i gyd, a Blwyddyn Newydd Dda!

Rwy'n credu y gallwn ni i gyd gytuno nad ydyn ni'n arbennig o siomedig gweld 2020 yn mynd. Ond pwy a ŵyr - efallai bod rhai ohonom ni.

Rwy'n gwybod ein bod ni i gyd yn awyddus i roi'r 365 diwrnod diwethaf ymhell y tu ôl i ni, ond er mwyn sicrhau ein bod ni'n cofio pam rydyn ni mor ddiolchgar am ymddangosiad y flwyddyn newydd, gadewch i ni edrych yn ôl yn gyflym.

(Neu - os na, cliciwch yma i neidio ymlaen!)

2020: Y Da, y Drwg, yr Angenrheidiol

Yn gymaint ag yr hoffem i gyd gau'r drws ar 2020, troi ein cefnau arno, ac edrych ymlaen i flwyddyn newydd sgleiniog, ffres gyda gwarant lwyr o obaith a phositifrwydd i bawb - nid sut mae blynyddoedd yn gweithio. Nid 2021 yn awtomatig fydd y flwyddyn lle mae popeth yn mynd yn ôl i statws hapus “normal”.

Ni fydd hynny'n digwydd, oherwydd nid dyna sut oedd pethau cyn 2020. Pe byddent, ni fyddai'r straen a oedd / yw pandemig COVID-19, cwarantîn byd-eang, a chreulondeb yr heddlu, ac aflonyddwch gwleidyddol wedi ymledu a ffrwydro'r ffordd y gwnaethant ar y raddfa a'r hirhoedledd sydd ganddo. Wedi dweud hynny, nid yw'r cythrwfl a'r troseddau a ddygir yn erbyn y rhai sydd ddim ond eisiau byw mewn heddwch, yn digwydd yn ofer. Mae'n helpu i yrru'r sylweddoliad byd-eang i ni, y cyhoedd, ac mae'n parhau i wneud hynny. wedi cael digon.

Mae angen newid. Mae angen gweithredu. Mae angen ymateb. Mae angen gwella.

Ond rydych chi'n gwybod beth arall sydd ei angen?

Mae angen cariad. Mae angen deall. Mae gwir angen empathi. Gorau po fwyaf o bobl sy'n deall ein bod i gyd yn fodau dynol sy'n byw ar yr un blaned, i gyd eisiau lleoedd i alw ein rhai ni a phobl i'n cefnogi wrth i ni eu ceisio.

Nid yw'r ffaith bod croen rhywun yn dywyllach na'ch un chi yn golygu eich bod chi'n well, neu maen nhw'n waeth. Dim ond oherwydd mae rhywun yn pwyso mwy neu lai ddim yn eu gwneud yn well neu'n israddol. Nid yw'r ffaith bod rhywun yn iau, yn hŷn, yn gyffredinol “ddeniadol,” cyfunrywiol, heterorywiol, deurywiol, pansexual, anrhywiol, trawsryweddol, yn siarad iaith wahanol, neu fod ganddo fwy o raddau, yn golygu hynny unrhyw un rhaid barnu, erlid, neu farw. Ac yn sicr nid yw'n golygu bod yn rhaid i chi wastraffu eich amser na'u hamser nhw trwy eu rhoi i lawr, eu cywilyddio, eu syfrdanu, eu casáu, eu lladd.

Ers pryd mae hi wedi dod yn hobi i ddifetha bywyd rhywun arall dim ond oherwydd eich bod chi'n cael trafferth cyflawni eich bywyd eich hun yn foddhaol?

2021: Rhagolwg Gobeithiol

Roedd yn gyfle i wrando ar fy nghorff…

Ond, dwi'n super digress.

Er fy mod eisiau cyffwrdd yn seiliedig ar yr hyn a oedd yn 2020, rwyf am ganolbwyntio'n bennaf ar yr hyn a fydd yn symud ymlaen. Yn fwyaf penodol, gan symud ymlaen gyda The Mind of B.

Yn yr un modd â bron pawb, rwyf wedi treulio'r rhan fwyaf o'r llynedd yn meddwl am y gwir sut mae pethau - nid yn unig gyda'r byd, ond gyda mi fy hun. Yn yr un modd â llawer o fusnesau yn ystod y pandemig, dechreuais weithio gartref yn gyfan gwbl, rhywbeth roeddwn i wedi bod yn hiraethu am ei brofi ers blynyddoedd gydag unrhyw swydd a fyddai'n caniatáu hynny. Fe wnaeth y newid mewn golygfeydd fy ngalluogi i archwilio beth oedd yn golygu bod yn hynod fewnblyg a gweld a wnes i wirioneddol “gerdded y daith gerdded” - hynny yw, ffynnu mewn amgylchedd sy'n ffafriol i ffordd fewnblyg o feddwl, byw a bod.

I grynhoi:

 • A fyddwn i wir yn mwynhau gweithio gartref?
 • A fyddwn i'n ffynnu treulio'r rhan fwyaf o fy amser yn ynysig gyda fy meddyliau fy hun?
 • Oeddwn i'n teimlo bod fy mywyd cymdeithasol a fy nghyfeillgarwch wedi dioddef oherwydd yr unigedd?

Welp, gadewch i ni eu hateb!

A fyddwn i wir yn mwynhau gweithio gartref?

Yeppity yep yep rydych chi'n betio'ch bisged doler waelod, byddwn i. Ac mi wnes i. Ac yr wyf yn gwneud.

A fyddwn i'n ffynnu treulio'r rhan fwyaf o fy amser yn ynysig gyda fy meddyliau fy hun?

Credwch neu beidio, ond mwynheais hyn yn fwy na hyd yn oed roeddwn i'n meddwl y byddwn i. Nid oedd hyd yn oed yn ymwneud â bod ar eich pen eich hun a pheidio â gorfod clywed eraill yn sgwrsio o'm cwmpas. Yn hytrach, o'r diwedd yr amser estynedig a'r distawrwydd oedd eu hangen i glywed o'r diwedd yr hyn yr oedd fy meddyliau yn ei ddweud. Roedd yn gyfle i wrando ar fy nghorff gan fod y salwch dirgel a ddechreuodd yn 2019 wedi parhau i dawelu. Mewn gwirionedd, credaf yn ddiffuant pe na bawn wedi bod yn gweithio yn y tymor hir o gartref, efallai na fyddwn yn dal i gael diagnosis gwirioneddol o fy symptomau (mwy ar y “salwch” hwnnw yn nes ymlaen, rwy’n addo!).

Ac yn olaf ...

Oeddwn i'n teimlo bod fy mywyd cymdeithasol a fy nghyfeillgarwch wedi dioddef oherwydd yr unigedd?

Ydw i'n teimlo iddyn nhw ddioddef? Ydw.

Ai oherwydd yr unigedd? … Na.

Ac yn ffodus / yn anffodus, mae hyn yn rhywbeth y mae'n rhaid i mi ei ddarganfod o hyd beth oedd y gwir reswm.

Beth yw 2021 yn ei olygu ar gyfer Blog y MoB

Sydd o'r diwedd yn dod â mi yn ddi-dor i brif bwynt hwn post. Swydd dda, fi!

Er gwaethaf yr holl negyddion yn 2020 yn ceisio dod â phopeth i lawr, rwyf wedi cael fy ysbrydoli gan rai camweddau cadarnhaol (beth? Positif yn 2020 ??). Mae gwylio ysbryd ymladd y rhai sy'n ymdrechu i wneud gwahaniaeth wedi fy ngadael â phenderfyniad o'r newydd i ddod yn ôl a dechrau postio'n rheolaidd ar y blog eto.

Gyda'r cymhelliant hwnnw daeth dyluniad blog newydd sbon wedi'i adnewyddu (yr wyf yn gobeithio bod pawb wedi'i fwynhau!), Ad-drefnu ychydig o hoff bynciau clasurol (mae ysgrifennu'n ysgogi, sut rydych chi wedi fy synnu ar yr ochr orau yn eich poblogrwydd!), a'ch penderfyniad i archwilio cwpl o feysydd newydd.

Ychydig o uchafbwyntiau nodedig:

 • Rwy'n neidio yn ôl i mewn i'r “gêm ddyddio, ”Cymaint ag y bydd y pandemig hwn yn gadael imi, sy'n golygu fy mod yn neidio yn ôl i mewn i ychydig o fy hoff drafodaethau rhamantus: y caru ieithoedd, delio â gwasgfeydd, dod o hyd i gariad yn amser COVID, dyddio fel a fenyw ychydig ar ochr uwch ei 30au. Dyma oedd rhai o fy swyddi mwyaf poblogaidd y llynedd, ac edrychaf ymlaen at ysgrifennu ar bynciau mwy cysylltiedig mewn ffordd nad oes unrhyw un arall yn eu trafod.
 • Fel mewnblygwr gwych, un o fy ffocws mwyaf yw fy creadigrwydd. Heck, rhowch ddadleuon o'r neilltu - rydw i wrth fy modd yn greadigol. Felly, mae'n rhaid dweud hynny Nodyn mae bod yn greadigol yn llythrennol yn fy dinistrio o'r tu mewn. Nid yn unig y byddaf yn archwilio fy nghreadigrwydd yn fwy, ond byddaf hefyd yn ei drafod mwy yma. Rwyf hefyd eisiau cael mwy o adborth ar sut mae eraill yn cynnal eu lefelau creadigol eu hunain.
 • Rydw i wedi cael trafferth gydag ymdeimlad o hunaniaeth gan fy mod yn ymwybodol fod gen i fy mhen fy hun (a ddigwyddodd lawer yn ddiweddarach mewn bywyd nag y dylai fod). Rydyn ni i gyd yn cael trafferth gyda phwy ydyn ni ac yn aml yn defnyddio labeli i'n helpu ni. O'm rhan fy hun, rwy'n dal i ryfeddu am lawer o rannau ohonof fy hun. Ac mae gen i ddiddordeb sylfaenol mewn seicoleg hefyd felly bachgen oh bachgen, dyma ni'n mynd.
 • Yn olaf, fel a merch cyrliog, Rwy'n dal i fod i gyd am helpu'r rhai sydd wedi rhoi cynnig ar bopeth yn llythrennol i gael eu gwallt i dyfu'n fwy trwchus, iachach, hirach. A yw hynny'n golygu fy mod i heb-wedi rhoi’r gorau iddi ar dyfu gwallt hir? Bydd yn rhaid i ni weld, onid ydym?

Sbotolau Post Newydd: Y Peth Mwyaf ERIOED

(a chyflwyno'r prawf E-RISE)

Mae uchafbwynt olaf y blog yr hoffwn roi sylw iddo yn haeddu ei adran ei hun. Rydw i wedi bod yn meddwl am hyn am y chwe mis diwethaf, oherwydd roeddwn i eisiau creu cyfres blog a roddodd werthfawrogiad i eraill yn y byd nid yn unig yn perfformio gweithredoedd o garedigrwydd ac elusen i'r gweddill ohonom, ond hefyd yn arddangos elfennau o bositifrwydd, hwyl, dealltwriaeth, dysgiadau, a daioni cyffredinol a all fod o fudd i bob un ohonom. Gall hyn amrywio o berson, i grŵp, i frand, i ddyfais hyd yn oed. Ta waeth, bydd yn bethau rydw i'n hapus i'w rhannu gyda chi, sef oherwydd yr eiliadau o hapusrwydd maen nhw wedi dod â nhw i'm bywyd fy hun.

Beth ydw i'n galw'r chwyddwydr hwn?

Wel, rwy'n falch ichi ofyn.

Rwy'n galw hyn .... Y Peth GWYCH ERIOED ERIOED!

* chwythu ffanffer *

Ni fyddaf yn cael fy noddi na fy nghysylltu gan unrhyw beth yr wyf yn ei arddangos fel Y Peth GWYCH ERIOED. Dim ond pethau rydw i'n eu caru fydd popeth rydw i'n ei rannu, felly peidiwch byth â theimlo dan bwysau i brynu neu wylio. Am y tro, byddaf yn arddangos y Peth GWYCH ERIOED unwaith y mis. Byddwn yn gweld a oes angen i ni gynyddu amlder.

Er mwyn rhoi rhywfaint o gred a mesuradwyedd i'r GTEs, rwyf wedi nodi pum gofyniad y mae'n rhaid i bob un eu bodloni. Yna, rhoddais acronym bachog iddo - cuz durniwch ef os nad ydym i gyd yn caru acronym bachog! Ar ôl llawer o drafod (a sawl chwiliad Google i sicrhau nad oeddwn yn torri ar ddefnydd unrhyw un arall ohono yn anfwriadol), mi wnes i setlo o'r diwedd ar y E-RISE Prawf:

 • E = Diddanwch
 • R = Real
 • I = Ysbrydoledig
 • S = Anhunanol
 • E = Addysgol

Unwaith eto, mae'r cyfan yn hwyl - a mwy, roeddwn i angen ffordd i beidio â chrwydro ar ac ar bob GTE-cuz daioni yn gwybod Mae gen i dueddiad at hynny!

Dyma i Flwyddyn o Greadigrwydd, Cysylltiad, Meddwl Dwfn, Deall, a Chariad

Ar ddiwedd y dydd, y prif reswm roeddwn i eisiau dychwelyd i'r blog hwn yw oherwydd bod 2020 yn flwyddyn o ddeffroad. Er bod llu o ddigwyddiadau anffodus wedi digwydd, mae'n bwysig sicrhau na ddigwyddodd y digwyddiadau hyn am ddim rheswm. Ni fu farw pobl am ddim rheswm. Nid oedd pobl - nid ydynt - yn ymladd am i hawliau cyfartal a'u lleisiau gael eu clywed am ddim rheswm. Mae gan bob un ohonom ein ffordd o fod eisiau helpu, i siarad, i estyn allan at y rhai sy'n teimlo'n ddiymadferth ac yn ansicr ynghylch beth i'w wneud.

Mae'n berffaith iawn os nad ydyn ni i gyd yn gweld yr un ochr i'r geiniog.

Dydw i ddim yn mynd i esgus y bydd y blog hwn yn dod yn achubwr pen draw, i bawb, i holl broblemau'r byd. Ond hoffwn i fod yn un o'r lleisiau sy'n rhoi meddwl a gobaith i'r ffordd rydyn ni'n edrych ar bethau. Hyd yn oed os yw'r meddwl ar rywbeth fel sut rydyn ni'n agosáu at syrthio mewn cariad, neu sut i dorri trwy floc awdur o'r diwedd neu'r ofn o fynd yn ôl i actio llais.

Nid yw fy mhrif nod o'r blog hwn erioed wedi newid: gwn fy mod yn tueddu i feddwl am lawer o bynciau yn wahanol na'r mwyafrif, a'r blog hwn yw fy ffordd o estyn allan at y rhai sy'n gallu dangos empathi â hynny. Os nad gyda fy marn wirioneddol, nag o leiaf â hanfod y blog ei hun.

Mae'n berffaith iawn os nad ydym i gyd yn cytuno ar yr un peth. Mae'n berffaith iawn os nad ydyn ni i gyd yn gweld yr un ochr i'r geiniog. Wrth edrych ar lyn glas crisial, bydd rhai ohonom yn gwerthfawrogi'r adlewyrchiad ar yr wyneb yn unig, tra bydd eraill yn cyfrif y pysgod o dan y tonnau, tra bydd eraill yn dal i edmygu'r cerrig yn y pridd, neu'r ffordd y mae'r dŵr oer yn lapio ar draws eu bysedd traed. Nid yw'r un o'r safbwyntiau hynny'n anghywir.

O leiaf, gallwn werthfawrogi y gall pob un ohonom fwynhau harddwch y llyn, gyda'n gilydd.