Gofal Gwallt Naturiol Cyrliog B.

cyrlau pen troellog

Awgrymiadau Gofal Gwallt Sylfaenol “Tyfu Eich Gwallt Cyrliog a'i Gadw'n Iach”

I'r rhai ohonom sydd â gwallt cyrliog, gwyddom fod diwrnodau golchi a steilio yn brofiad gwahanol iawn na'r rhai â gwallt syth. Isod, ar ôl bron i ddeng mlynedd o fod yn ferch naturiol cyrliog, rwyf wedi llunio rhai o fy arferion gofal gwallt gwirion sydd erioed wedi fy methu.

Nid yw Pre-Pooing yn opsiwn - mae'n absoliwt.

Rhowch olew ar eich gwallt (ceisiwch osgoi croen y pen os oes gennych broblemau croen) a gadewch iddo farinateiddio o dan gap plastig o leiaf awr cyn ei olchi. Mae hyn yn atal y siafft gwallt rhag ehangu a elwir yn rhy ddifrifol blinder hygral, yn ogystal ag amddiffyn yr haenau allanol o dan y dŵr rhedeg.

Osgoi cemegau a glanedyddion llym (fel sylffad llawryf sodiwm) a fydd yn tynnu gormod o'ch olewau naturiol ar groen eich pen a'ch gwallt.

Os oes yn rhaid i chi gael y swynwr, rhowch gynnig ar sebonau wedi'u seilio ar lysiau o siopau fel Dyffryn Chagrin neu hyd yn oed sebon llaeth geifr o Hufenfa Creek. Am fwy o opsiynau prif ffrwd, Lleithder Shea ac tgin yn ddau frand uchel eu parch sydd ar gael.

Cyflwr Dwfn ar y Lleiaf Unwaith yr Wythnos.

Mae fy nghyflyrwyr dwfn o ddewis i gyd Seiliad lleithder Shea. Rwyf wedi rhoi cynnig ar fasgiau gwallt eraill gan gwmnïau eraill, ond nid oes yr un ohonynt wedi gwneud i'm gwallt deimlo mor gyson gryf, meddal a gwydn ag y mae'r rhain yn ei wneud. Mae croeso i chi brofi gyda'r pecynnau teithio cyn ymrwymo i'r maint llawn; Fel rheol, gallaf wasgu dau ddefnydd o bob pecyn.

Diweddaru Mai 23, 2020: Ym mis Tachwedd 2019, nid wyf yn defnyddio cynhyrchion Lleithder Shea mwyach. Yn lle, rwyf wedi newid i frandiau nad ydynt yn defnyddio menyn shea neu olew cnau coco ym mhob cynnyrch, fel mae fy ngwallt a chroen y pen yn sensitif i'r cynhwysion hyn.

Datgymalu'ch Gwallt.

Cefais fy synnu faint o wahaniaeth a wnaeth datgymalu da, trylwyr yn ansawdd fy ngwallt. Am flynyddoedd, ar ôl torri’n fawr a darllen sut roedd cribau “drwg” - cribau dannedd llydan hyd yn oed - ar wallt gwlyb cyrliog, byddwn i weithiau’n datgymalu fy ngwallt.

Un Nadolig cwpl o flynyddoedd yn ôl, prynodd fy chwaer Tiki y Seren Hud Hercules Sagemann Di-dor 9 ″ crib.

Gwnaeth ei ddefnyddio wneud i'm steiliau gwallt bara'n hirach, edrych yn well, a theimlo'n well hyd yn oed. Mae hyd yn oed fy lefel torri wedi gostwng. Dwi wedi cribo yn ystod y cam cyflyru byth ers hynny.

Seliwch Eich Gwallt gyda Menyn neu Olew.

Mae fy ngwallt a chroen y pen yn bigog iawn, ac mae yna lawer o gynhwysion y mae'n eu casáu'n llwyr, ni waeth sut rydw i'n eu defnyddio. Mae hyn wedi fy ngorfodi i wneud fy menyn gwallt fy hun yn selio â chynhwysion sy'n gyfeillgar i mi. Byddaf yn postio'r rysáit ar gyfer y menyn hwn yn fuan, ond yn y cyfamser, byddaf yn dweud bod selio fy ngwallt gyda'r menyn hwn nid yn unig yn helpu fy ngwallt i ddal lleithder yn hirach, ond y rhan fwyaf o weithiau dyma'r cyfan sydd ei angen arnaf rhwng cyflyru dwfn a steilio.

Arhoswch oddi ar y Wagon Junkie Cynnyrch - ac Arhoswch gyda Beth sy'n Gweithio!

A wnes i sôn am ba mor bigog yw fy ngwallt?

A wnes i hefyd grybwyll faint mae pecynnu tlws, sêr YouTube, ac adolygiadau pum seren yn fy synnu?

O henna i Ferch Carol, rwyf wedi rhoi cynnig ar gynhyrchion, technegau ac offer i weld a allwn i gael y canlyniadau hud a gafodd pawb arall. Gan amlaf, fe wnaeth fy ngwallt yn eithaf da. Ychydig weithiau, fe chwarddodd yn fy wyneb - ac nid ydych chi wedi byw nes bod eich gwallt yn chwerthin arnoch chi.

Mae wedi cymryd bron i mi fod yn naturiol llawn amser i ddysgu beth mae fy ngwallt yn ei hoffi. Mae llawer o'i hoff bethau wedi bod yr hyn a ddefnyddiais ar y cychwyn cyntaf. Rhai, mae'n rhaid i mi wneud fy hun. Ac mae gan gynhyrchion eraill gynhwysion artiffisial-gasp!

Ond rydych chi'n gwybod beth? Mae fy ngwallt yn eu hoffi. Ac yn awr rwy'n gwybod.

Ac nid wyf yn mynd i grwydro mwyach.

… .Much. 🙂

Awgrymiadau gofal gwallt eraill:

 • Trimiwch yn rheolaidd. Pan fyddwch chi'n cael trafferth tynnu'ch gwallt ar wahân ar y pennau neu os nad yw'ch pennau'n cyrlio'n iawn ... mae'n bryd.
 • Golchwch a chyflyrwch eich gwallt mewn rhannau i'w wneud yn fwy hylaw a lleihau'r siawns o tanglau.
 • Canolbwyntiwch yr holl gamau glanhau ar groen y pen. Cadwch y ffoliglau hynny'n glir ac yn rhydd o faw!
 • Ychwanegwch unrhyw gynnyrch wedi'i selio ymlaen llaw (fel cyflyrydd gadael i mewn) socian gwallt gwlyb, rhowch amser iddo amsugno, Yna, ychwanegwch eich seliwr yn union wrth i chi ddechrau steilio ar wallt llaith. Sioc y gwahanol mae hyn wedi'i wneud i'm gwallt.

Yn anad dim ... y domen gofal gwallt # 1 y gallaf ei rhoi:

Gwrandewch ar eich gwallt.

Profwch sut mae'n teimlo ar ôl siampŵio, ar ôl cyflyru, wrth ddatgymalu. Byddwch yn ymwybodol o ba arddulliau sy'n ei gwneud hi'n fwy tueddol o gyffwrdd, a sut mae croen eich pen yn teimlo. Cyn belled â'ch bod chi'n dilyn yr hyn y mae'n ei ddweud wrthych chi, does dim rhaid i chi ddilyn unrhyw duedd na ploy marchnata i gael yr iechyd neu'r harddwch rydych chi ei eisiau.

gwallt naturiol wedi'i sythu
Steilio hapus!

 • Cynhwysion Naturiol Mae fy Ngwallt yn casáu (Yr eiddoch chi, efallai)
  Iawn, iawn - felly nid dyma'r post blog mwyaf cyffrous na deinamig i ddod yn ôl i'r llif. Fodd bynnag, mae'n hynod berthnasol i mi ar hyn o bryd. Yn ystod yr amser hwn pan fydd aros gartref yn ddefnyddiol i mi fy hun ac i bawb arall, mae gen i lawer o amser i fyfyrio ar y ffordd rydw i'n byw. …
 • Yn ôl at fy ngwreiddiau: (Ail-) Tyfu Fy Ngwallt Naturiol
  Sooooo…. Cofiwch pan ddywedais fy mod wedi fy ngwneud yn ceisio tyfu fy ngwallt i gyfrannau epig o hir? Wel ... dwi'n dal i wneud hynny. FELLY ... ychydig ddyddiau yn ôl, des i ar draws vlogger roeddwn i'n arfer ei wylio'n grefyddol tua 2010-2013. Ei henw yw Whitney, ond mae hi'n mynd wrth yr enw defnyddiwr Naptural85. Yn y bôn, i'r rhai sy'n…
 • Rwy'n Rhoi i Fyny ar Wallt Naturiol Hir
  Rwy'n gwybod nad yw'n ymddangos fel bargen fawr, ond am flynyddoedd, un o fy nodau mwyaf mewn bywyd oedd cael gwallt naturiol hir. Ym mis Hydref 2010, cefais fy ymlaciwr olaf erioed. Rwy’n cofio’r diwrnod hwnnw, oherwydd roedd hefyd yn ddiwrnod y gwnaeth fy nghariad (canfyddedig) o fy mywyd briodi rhywun arall. …
 • Ailwampio Gwallt: Olewau Gwallt ar gyfer Scalps Sensitif
  Ymwadiad: Nid wyf yn gysylltiedig â'r gwefannau yr wyf yn cyfeirio atynt. Fodd bynnag, maent yn cynnig cyngor anhygoel ar gemeg olewau cludo, creithiau sensitif a gofal gwallt. Mae croeso i chi ddarllen ymhellach a mwynhau'r wybodaeth! Wrth i mi (unwaith eto) fynd i mewn i'r llif postio yn rheolaidd, rydw i wedi penderfynu dechrau ar…
 • Bydd Peidio â Gwisgo Cap Satin yn Cynyddu Iechyd Fy Ngwallt
  Delwedd trwy garedigrwydd Amazon.com. Tua phythefnos yn ôl, cefais ystwyll am wneud i'm troelli a setiau Curlformers bara'n hirach. Roeddwn i'n aros gyda'r teulu y tu allan i'r dref ac roeddwn i wedi blino'n lân un noson nes i ddim hyd yn oed drafferthu tynnu fy nghap satin allan o fy bagiau. Yn lle hynny, ni wnes i ddim ond pinaflo fy Culformed ffres ...
 • Pan fydd rhywun yn dweud na allwch ei wneud
  Un peth sydd bob amser wedi fy eithrio yw'r gallu i dyfu fy ngwallt heibio fy ysgwyddau. Er efallai nad yw hyn yn fargen fawr i'r mwyafrif, mae'n rhywbeth nad ydw i erioed wedi'i brofi yn ystod fy mywyd cyfan. Oherwydd cynnal a chadw gwael, difrod gwres, a difrod cemegol, ni fu fy ngwallt erioed yn ddarlun tlws. Byth ers hynny…
 • Y Cynnyrch Harddwch Sy'n Gwneud i Mi Felltithio
  I'r rhai sy'n fy adnabod, maen nhw'n gwybod nad ydw i'n melltithio ar unrhyw lefel. Wel, heblaw am pryd— Ond dwi'n crwydro. Ar fy nhaith naturiol tuag at wallt hirach, iachach, llawnach, rwyf wedi bod yn trydar fy nghyfundrefn gofal gwallt i sicrhau'r canlyniadau gorau posibl. Roeddwn i'n meddwl fy mod i'n gorchuddio fy seiliau yn eithaf da pan, yn ystod archwiliad o gefnogaeth wyddonol ...
 • Nid Fi yw Fy Ngwallt - Ond Fi yw Fy Ngwallt
  Rwy'n falch o ddweud fy mod yn araf yn darganfod fy ffordd yn y siwrnai blogio hon. Rwyf wedi llwyddo i gulhau fy mhynciau i dri maes: Ysgrifennu Harddwch Taekwondo Mae'n ymddangos bod hyn yn gweithio am y tro, felly byddaf yn cylchdroi yn eu plith oni bai bod rhywbeth difrifol yn fy nghipio. Fel gêm fideo. Neu Superstar WWE sydd…
 • Ayurveda a Fy Nghyfundrefn Gwallt
  Mae'n ddydd Sul. Mae hynny'n golygu ei bod hi'n bryd i'm regimen gofal gwallt Ayurvedic boreol. Gan fy mod yn gandryll yn ôl ar y trywydd iawn gyda'r blog hwn, sylweddolais y dylwn fod ychydig yn fwy addysgiadol wrth ysgrifennu fy postiadau. Mae hynny'n golygu y dylwn i fwy na thebyg egluro ychydig o'r hyn rydw i'n ei wneud a pham fy mod i'n…
 • Cyffesiadau Sothach Cynnyrch
    Mae dwy reol y mae'n rhaid eu gorfodi ar bob cyfrif: Peidiwch byth â mynd i siopa am nwyddau pan mae eisiau bwyd arnoch chi. Peidiwch byth â siopa am gynhyrchion harddwch y diwrnod cyn i chi olchi'ch gwallt. Felly oedd fy nhynged heddiw. Yn rhyfeddol, wrth i siopa am fwyd fynd yn weddol dda, cododd fy nghwymp pan basiais i Gyflenwad Harddwch Sally…