Mae'n rhaid dweud.

Mae'n gas gen i ddyddiau.

Beth yw diwrnodau i lawr?

Dyddiau i lawr yw'r amseroedd hynny pan ewch chi i mewn i'ch pen eich hun dros rywbeth dibwys a thwp. Efallai eich bod wedi anghofio rhywbeth yn y siop groser, a nawr byddwch chi'n mynd i fod yn hwyr i barti. Neu efallai na wnaeth ffrind eich ffonio pan oeddech chi'n teimlo bod angen eu barn arnoch chi fwyaf. Neu efallai eich bod wedi gyrru mewn traffig Atlanta gormod o ddyddiau yn olynol, a chi dim ond eisiau cyrraedd adref.

Os caiff ei adael i grynhoi, gall y wreichionen fach hon danio fflam a all ladd eich cymhelliant i wneud unrhyw beth arall sy'n gynhyrchiol am weddill y dydd. Yn sydyn, mae popeth am eich bywyd yn anghywir, ac nid ydych chi hyd yn oed yn meddwl bod y pethau da yn werth eu hystyried. Pe bai chi i fyny, byddech chi'n troi o gwmpas, yn mynd yn ôl i'r gwely, ac yn pylu o fodolaeth un meddwl ar y tro.

Ydw. Ddim yn lle hapus.

Fel yr wyf wedi crybwyll fwy o weithiau nag y gallaf eu cyfrif ar y blog hwn ac i unrhyw beth a fydd yn gwrando, rwy'n dioddef mwy o ddyddiau i lawr nag y byddwn yn gofalu eu cyfaddef. Yr hyn rydw i'n dysgu ei wneud, yn araf ac yn gyson, yw rheoli eu difrifoldeb ac amlder y digwyddiadau. Rwy'n falch o ddweud fy mod i'n gwella arno, a hoffwn rannu rhai o'r tactegau mwy llwyddiannus rydw i wedi'u defnyddio dros y blynyddoedd.

 

Ysgrifennwch nodiadau i'ch hun pan fyddwch chi'n cael Diwrnod i Fyny.

Mae dyddiau i lawr yn anodd, oherwydd y cyfan a welwch yw negatifau popeth. Rydych chi'n casáu popeth, ac rydych chi'n eithaf sicr bod popeth yn eich casáu chi. Trwy ddarllen pa mor gadarnhaol a rhyfeddol yr oeddech chi'n meddwl y byd ar un adeg, gallwch gofio nad ydych chi'n Ddiwrnod Dydd Debbie Downer wedi'r cyfan, a bydd y foment honno hefyd yn mynd heibio.

Os ydych chi'n teimlo fel creeper yn gadael nodiadau i chi'ch hun, casglwch negeseuon rydych chi wedi'u postio i Facebook neu Twitter ar y diwrnodau pan oeddech chi'n gwybod eich bod chi wedi digwydd. Dewch o hyd i adborth gan ffrindiau, teulu a gweithwyr cow yn canmol eich galluoedd. Darllenwch faint o dda rydych chi wedi'i wneud - a chofiwch y da nad ydych chi wedi'i wneud eto.

 

Siaradwch â rhywun sy'n gwybod ac yn derbyn eich dyddiau i lawr.

Gall hyn fod ychydig yn anodd, yn enwedig os ydych chi ar hyn o bryd yn y meddylfryd nad oes unrhyw un yn eich caru chi. Pan fydd hynny'n digwydd, ewch at y rhai sy'n Eich Caru Trwy Ddiffyg - h.y. Aelod agos o'r teulu neu ffrind da. Rhywun sydd wedi'ch gweld chi'n crebachu ac yn rhwygo clustogwaith ac yn dal i fod eisiau eistedd wrth eich ochr yn gyhoeddus. Mae'r bobl hyn yn bobl go iawn, da, ac mae eu cariad yn ddiamod. Maen nhw eisiau ichi eu siarad p'un a ydych chi'n ei gredu ai peidio.

 

Cofiwch beth sy'n eich gwneud chi'n anhygoel.

Un peth rydw i erioed wedi ymfalchïo ynddo yw'r ffaith fy mod i'n caru reslo proffesiynol. (Ydw, ydw, dwi'n gwybod - mae'n ffug.) Er fy mod i'n hoff iawn o'r athletau a'r opera sebon a'r dynion noeth 95%, mae'n edrych yn bennaf ar wynebau pobl pan maen nhw'n darganfod fy mod i wedi bod yn ffan diehard ers bron i 20 mlynedd sy'n fy mlino fwyaf. "Waw; rydych chi'n edrych fel y person olaf a fyddai erioed gwyliwch reslo, ”maent yn gaspio.

Rwy'n gwybod. Ac rydw i wrth fy modd â hynny.

Cofiwch y rhan unigryw, arbennig honno ohonoch chi, a gwyddoch na all neb arall ei wneud yn hollol debyg i chi.

 

Myfyriwch. Mae hynny'n iawn. Myfyriwch.

Gall myfyrdod gael rap cefn yn hawdd os nad ydych chi'n gwybod sut i wneud pethau'n iawn. Y peth braf amdano yw bod cymaint o ffyrdd i fyfyrio'n iawn. Y cynhwysyn allweddol yw eich crynodiad. Yn ddiweddar, rwyf wedi dechrau sesiwn nosweithiol o fyfyrio canhwyllau - yn sero i mewn ar y fflam fflachio ac yn meddwl (neu'n ddifeddwl) yn unig o'r ffordd y mae'r golau'n llifo yn y tywyllwch. Pan fydd pryderon y byd yn dechrau edrych yn ôl i mewn, rwy'n gweiddi yn feddyliol, “Shut up!” a mynd yn ôl i ffocws.

Rhai myfyrdodau eraill y byddwn yn eu hargymell trwy fy nhreial a'm gwall fy hun:

  • Anadlu
  • chakra
  • Yoga
  • Myfyrdod crefft - sy'n cynnwys perfformio tasg leddfol, ailadroddus (fel gwau neu gerdded neu hyd yn oed blethu gwallt) sy'n eich galluogi i fynd ar goll yn rhythm y cynnig.

 

Ysgrifennwch ef.

Pan soniaf am yr awgrym hwn wrth bobl, dywed y mwyafrif ohonynt, “Wel, wrth gwrs byddech chi'n dweud hynny. Rydych chi'n awdur! ” I ysgrifennu'ch emosiynau, nid yw'r dicter, y straen na'r casineb rydych chi'n ei deimlo yn ystod dyddiau i lawr yn gofyn am unrhyw “sgiliau.” Ysgrifennwch yr hyn rydych chi'n ei deimlo. Ysgrifennwch yr hyn yr ydych yn dymuno ichi fod yn ei deimlo. Ysgrifennwch yr hyn yr ydych yn dymuno y gallech ei wneud i deimlo'n well.

Anghofiwch ramadeg. Anghofiwch atalnodi. Teipiwch ef ar y cyfrifiadur. Tapiwch ef ar eich iPhone. Sgrawliwch i mewn ar napcyn. Cadwch lyfr nodiadau wrth eich gwely.

Ysgrifennwch frawddeg. Ysgrifennwch baragraff. Ysgrifennwch dudalen.

Sgrechiwch eich geiriau ar y papur!

Darllenwch ef yn ôl os ydych chi eisiau. Plygwch ef a'i roi i ffwrdd. Llosgwch ef. Nid oes ots. Nawr bod eich emosiynau wedi'u rhoi yn rhywle arall, nid ydyn nhw bellach yn eich rheoli chi. Gallwch anadlu a pharhau â'r diwrnod.


Nid yw diwrnodau i lawr bob amser yn hawdd gweithio drwyddynt. Fodd bynnag, gydag amser ac amynedd, gallwch eu rheoli a'u lleihau. Mwy o amser, gobeithio y byddant yn lleiafrif yn eich bywyd.

Pa dechnegau ydych chi wedi'u defnyddio i leihau eich diwrnodau i lawr?