Y llynedd, yng nghanol cwarantîn COVID-19, treiddiais fwy nag erioed i adnoddau ar-lein gofal gwallt naturiol. Yn sicr, roedd bod gartref yn rhoi amser ychwanegol imi wneud hynny, ac roeddwn i'n gwybod nad fi oedd yr unig un. Ffrindiau, teulu, coworkers, fforymau ar-lein - roedd bron pob tyfwr gwallt roeddwn i'n ymwybodol ohono wedi penderfynu gadael i'w cloeon dyfu heb fawr o drin.

Wrth gwrs, un o'r rhesymau hynny oedd oherwydd na allent fynd i salon i gael torri eu gwallt yn ôl yr arfer, ond hei - roeddent yn dal i gofleidio'r darnau hirach.

Pan benderfynais fynd yn naturiol yn wreiddiol yn 2010, treuliais fy holl amser rhydd yn ymchwilio i'r arferion gofal gwallt gorau sydd ar gael ar gyfer gwallt cyrliog, “kinky” Affricanaidd Americanaidd. Treuliais amser hefyd yn ymchwilio i fanteision defnyddio cynhwysion a chynhyrchion mwy naturiol dros eitemau masnachol i gael y canlyniadau mwyaf posibl.

Dyma fy ngwallt ddiwedd 2013 pan oeddwn yn dilyn fy regimen wythnosol llymach - a oedd yn cynnwys 4 - 6 awr o baratoi, golchi a maldodi bob dydd Sul.

Twf Gwallt Hydref2013

Aeth amser, fel y mae yn anffodus, heibio, a lleihaodd fy ymdrechion i gysegru'r nifer angenrheidiol o ymdrechion ar gyfer gwallt hir, iach. Erbyn 2017, roedd tyfiant fy ngwallt nid yn unig wedi stopio; roedd yn cilio.

Dyma lun o fy ngwallt o gwmpas yr amser hwnnw:

Er nad yw o reidrwydd afiach gwallt, nid yw'n wallt ar ei iechyd optimized. Sylwch fod cynnydd sero o hyd yn llythrennol. Sylwch ar sut mae'r pennau'n meinhau'n ddramatig yn 2017. Pe bawn i'n tocio fy mhen yn rheolaidd, a thrwy hynny gael gwared ar glymau a gafodd eu dal ar grwybrau a rhwygo fy mhen, ni ddylech allu gweld trwy fylchau ar y gwaelod.

Nid dibenion a esgeuluswyd yn wael yn unig a’m plagiodd. Roeddwn i wedi dechrau chwarae gyda sychwyr chwythu, heyrn gwastad, lliwiau gwallt lled-barhaol, a brandiau gwallt poblogaidd, er yn amheus. Daliais ati i geisio dod o hyd yr un peth hwnnw byddai hynny'n cael croen y pen coslyd, fflachlyd yn gwenu wrth droi fy ngwallt sych, dueddol o frizz yn aur cyrliog, hir.

Arweiniodd yr holl rwystredigaeth hon fi ail-dorri a chadw fy ngwallt yn fyr o 2019 tan ganol 2020. Sy'n dod â ni'n ôl i gwarantîn, cydraniad o'r newydd, a'r ysfa weithredol i ailgychwyn fy nhaith gwallt naturiol.

Er gwaethaf yr anawsterau sydd wedi fy arwain at y pwynt hwn, mae un gwahaniaeth cadarnhaol rhwng fy nhaith gofal gwallt yn 2010 a'r un nawr. Am y tro cyntaf, dwi'n gwybod beth ydw i edrych am gyn belled â chyngor gofal gwallt.

Nid yw fy nhaith gwallt bellach yn ymwneud â dod o hyd i'r cynnyrch, yr offeryn neu'r dechneg “berffaith” dim ond oherwydd bod pawb yn ei ddefnyddio. Mae'n ymwneud ag ennill gwybodaeth a deall sut i ddefnyddio'r hyn rwy'n ei ddarganfod ar gyfer fy anghenion. Mae'n ymwneud â datblygu arferion iach cynaliadwy, parhaol a gwella'n barhaol nid yn unig fy ngwallt, ond fy ffordd o fyw er gwell.

Os ydych chi'n teimlo'r un ffordd am eich gwallt eich hun - ei bod hi'n bryd newid ansawdd go iawn - rwy'n fwy na pharod i rannu un o'r adnoddau gofal gwallt gorau i mi eu darganfod ers i mi adnewyddu fy nhaith. Rwy'n cyflwyno agoriadol The Mind of B. Y Peth Mwyaf ERIOED:

Mae delweddau Logo a GreenBeauty yn eiddo nod masnach GreenBeauty

Ymwadiad: Nid wyf yn gysylltiedig, yn gysylltiedig nac yn cael fy noddi gan GreenBeauty mewn unrhyw ffordd. Rwy'n hapus iawn i rannu ei awesomeness. 😊 Llawer o ddiolch a gwerthfawrogiad i GreenBeauty am adael imi gynnwys eu logo yn y post hwn!

Trosolwg Byr

“Po fwyaf rydw i'n ei ddysgu, y mwyaf rydw i eisiau ei wybod. Fe wnes i gymhwyso fy 'doniau' a hyfforddiant i mewn i bwnc rwy'n poeni amdano, a ganwyd 'poof' GreenBeauty. Rwyf wrth fy modd fy mod yn gallu creu cynnwys a chynhyrchion sy'n helpu ac yn ychwanegu rhywbeth cadarnhaol at fywydau pobl. "

- Sylfaenydd GreenBeauty

I ddechrau, deuthum o hyd i sianel GreenBeauty ymlaen YouTube pan oeddwn yn ceisio dod o hyd i wybodaeth ddiweddar am y cynhwysyn Ayurvedic, powdr amla. Roeddwn i wedi cael llwyddiant mawr gydag arferion Ayurvedic yn ystod fy nhaith yn 2010 - canlyniadau da iawn, iawn. Yr unig anfantais oedd faint o amser roedd hi'n ei gymryd i baratoi'r olewau a'r powdrau bob wythnos. Pan gafodd cyfrifoldebau eraill y flaenoriaeth, dychwelais yn ôl at siampŵau a chyflyrwyr a wnaed ymlaen llaw.

Wrth chwilio YouTube, tynnodd y canlyniad chwilio cyntaf a welais fi ar unwaith yn ôl ei deitl a'i fawd: “Ayurveda - Gwyddoniaeth AMLA a gwallt naturiol".

ffynhonnell: GreenBeauty ar YouTube

”'Ayurvedic,' ydy e?" Fe wnes i grwgnach, gan addasu fy sbectol yn felodramatig ac yn ddiangen i gael golwg well. ”'Gwyddoniaeth,' ti'n dweud? Rydych chi'n fy swyno. ”

I'r rhai sydd wedi ymweld â'm blog o'r blaen, gwyddoch nad wyf yn ddieithryn llwyr i arferion harddwch Ayurveda. Fodd bynnag, yr hyn yr oeddwn i'n meddwl fy mod i'n ei gofio o'r holl flynyddoedd hynny yn ôl oedd anwiredd yn y llif gwybodaeth a gefais o'r fideo hwnnw.

Gyda chefndir mewn cemeg a dylunio graffig ynghyd â’i chymhelliant ei hun i gynnal ei gwallt ei hun i gyflwyno gwybodaeth am ddim, sydd ar gael yn eang yn ei fideos, mae sylfaenydd GreenBeauty wedi datblygu sianel hollgynhwysol sy’n manylu nid yn unig sut mae pen gwallt ar gyfartaledd tyfiannau, ond sut y gallwch asesu cyflwr eich pen gwallt eich hun a phenderfynu sut y gallwch chi wneud y gorau o'r canlyniadau hynny i chi'ch hun.

Pam Dyma'r GTE (aka'r prawf E-RISE)

Entertaining

Y peth cyntaf a gymhwysodd GreenBeauty fel y GTE oedd, wrth gwrs, iddi gadw fy sylw gyda phob fideo. Rwy'n gwybod bod hynny'n swnio'n ofer, ond rydw i'n bod yn onest yma. Rwy'n greadur mawreddog (ha–ni allaf hyd yn oed deipio hynny gydag wyneb syth!), ond rwy'n dal i fod yn ddynol. Yn hynny o beth, gallaf gael rhychwant sylw byr fel pawb arall. Mae'n anodd - derbyn yn amhosibl - derbyn a chadw gwybodaeth pan rydych chi wedi diflasu ar sut rydych chi'n ei derbyn.

Diolch byth, mae GreenBeauty yn cyflawni'r E cyntaf yn y prawf E-RISE yn hawdd. Fel y soniais uchod, mae'n dibynnu ar amrywiol elfennau i rannu ei hymchwil, ond mae'n ei wneud gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau a dulliau hwyl.

Er enghraifft, yn ei fideo “The Science of the Inversion Method”, mae'n dechrau gyda chlip animeiddiedig ohoni ei hun yn arddangos y dechneg tyfu gwallt poblogaidd o'r enw Y Dull Gwrthdroad.

Ugain eiliad yn ddiweddarach, gyda’i chanlyniadau ar y sgrin, mae’r fideo drosodd gyda “Hoffi, Sylw, a Tanysgrifiwch!”

Neu ai ???

ffynhonnell: GreenBeauty ar YouTube

Mae'r fideo yn ailddechrau gyda dadansoddiad GreenBeauty o beth yw'r Dull Gwrthdroi mewn gwirionedd, ond cefais fy hun yn ailchwarae'r intro yr eildro i wenu. Nid oes unrhyw beth yn fwy pleserus i mi nag 1) parodi ar fideos poblogaidd eraill, a 2) diweddglo cynnar ffug. Ond mae'n debyg mai dim ond y geek golygu fideo ynof fi.

Dangosodd y cyflwyniad hefyd pa mor ymwybodol yw GreenBeauty o dueddiadau yn y blogiau gwallt eraill o'i chwmpas. Mae ei rhubanau yn dyner ac yn frodorol, yn union fel unrhyw barodi o safon, ond y ffaith ei bod yn gwybod sut i ddweud yn greadigol, “Rwy'n gwybod nad ydych wedi gweld dim byd ond y dull hwn o'r her hon ar fideos eraill; nawr, dyma fy un i, ”gwnaeth i mi sylweddoli fy mod i'n mynd i ennill rhywbeth newydd - pethau hynny I gallai ddeall a defnyddio.

Felly ... daliais i wylio.

REal

“Rwy'n teimlo bod eich YouTuber realest allan yna fel pawb arall yn cael ei noddi ac yn gwneud y fideos gwallgof hyn gyda chynhyrchion unneeded am bris uchel.”

Sylw o fideo GreenBeauty “Bun Uchel (gyda Mini-Twist) - HAIRSTYLE NATURIOL"

Un o negeseuon allweddol Green Beauty trwy gydol ei fideos yw hynny mae nid yw'n gynnyrch hud nac yn offeryn steilio bydd hynny'n trwsio'ch gwallt ar unwaith ac yn gwneud iddo dyfu'n drwchus fel gwifrau cebl neu cyhyd â'r dydd.

Mae clywed rhywun yn ei ddweud fel y mae - peidiwch ag addo canlyniadau gwyrth wallgof i mi er mwyn iddi gael mwy o safbwyntiau a hoff bethau - yn gymaint o ryddhad. Er bod gwyrthiau yn gyffredinol yn cŵl - yn enwedig ar ôl iddynt ddigwydd - mae gormod o elfennau allanol i bob pwrpas (yn enwedig gyda gwallt) i un eitem unigol berfformio'n wyrthiol i bawb. Rhaid ystyried yr elfennau hyn a'u haddasu yn unol â hynny wrth eu hymgorffori yn eich regimen gwallt cyfredol.

Mae un o fy hoff eiliadau GreenBeauty yn digwydd pan mae hi'n siarad am ba mor niweidiol yw gwisgo ei gwallt mewn arddull rhydd heb ei ymestyn i ben ei gwallt. Does dim byd gwell na chlywed meddwl gwyddonol hyfryd, talentog yn unig nodwch y ffeithiau bras am ei phennau hollt a'i chlymau un llinyn: “Mae'r mutha% @ $% & wedi fy ngosod yn ôl am flwyddyn.”

Rwy'n golygu ... nid yw'n cael llawer o werthwr na hynny.

Inspiring

Mae aelodau gwasanaeth America yn cynrychioli un o'r gwledydd mwyaf amrywiol yn y byd. Fe ddylen ni fod yn trosi i realiti lle gall dinesydd amddiffyn ei wlad heb orfod aberthu ei hunaniaeth ethnig bersonol.

"Cloeon yn y Fyddin (ARMY),”GreenBeauty

Oeddech chi'n gwybod bod pob un o ganghennau milwrol yr Unol Daleithiau wedi gwahardd cloeon rhag cael eu gwisgo mewn gwasanaeth gweithredol ar un adeg?

Ie - yn sicr wnes i ddim.

Y newyddion da yw, meddai, bod gwaharddiadau bellach yn y gorffennol, gyda’r Fyddin a’r Llynges yw’r ddwy gangen olaf i godi’r gwaharddiad o’r diwedd (y Fyddin yn 2016, a’r Llynges yn 2018). A rhan fawr o'r rheswm hwnnw yw GreenBeauty.

Yn 2016, postiodd GreenBeauty fideo yn mynd i’r afael â’r pryderon oedd gan y Fyddin ynglŷn â gwisgo cloeon. Roedd y pryderon yn amrywio o lefel y proffesiynoldeb yr oeddent yn ei arddangos, i ba mor hylan oeddent mewn gwirionedd. Atebodd Green Beauty nhw i gyd, gan gynnwys ehangu ar hanes cyfoethog gwisgo cloeon eu hunain.

Yn ogystal â rhannu'r fideo hon ar YouTube, fe'i cyflwynwyd hefyd gyda llythyr ffurfiol i'r Pentagon fel rhan o ddeiseb i godi'r gwaharddiad ar wisgo lociau yn y Fyddin. Gwnaeth GreenBeauty (ynghyd ag Is-gapten y fyddin Whennah Andrews a gyrhaeddodd GreenBeauty gyda’r cais fideo yn y lle cyntaf) yr hyn yr oedd ei angen arnynt i gynrychioli gwisgwyr clo ym mhobman, nid mewn gwasanaeth gweithredol yn unig. Wrth estyn, fe wnaethant amddiffyn unrhyw un â balchder hunaniaeth a'r awydd diderfyn i sefyll fel chi'ch hun, trwy beidio â gorfod cydymffurfio â delfryd esthetig rhywun arall.

ffynhonnell: GreenBeauty ar YouTube

Selfless

Dewch inni neidio yn ôl at fideo Dull Gwrthdroad GreenBeauty - oherwydd mewn gwirionedd, ei wahaniaeth oddi wrth bron pob fideo dull gwrthdroad arall sydd yna wnaeth i mi sylweddoli cymaint yr oeddwn am dynnu sylw at safiad GreenBeauty arno.

Gan fy mod i'n gwneud YouTube Chwilio am y Dull Gwrthdroad, Sylwais ar rywbeth diddorol iawn. Ym mron pob fideo a ymddangosodd ar frig fy rhestr, roedd un gair yn ymddangos arnaf o bob un teitl.

“Ceisiais y Dull Gwrthdroad”

“Rwy'n rhoi cynnig ar y Dull Gwrthdroad”

“Ges i 1 Fodfedd mewn 1 Wythnos gyda’r Dull Gwrthdroad!”

Myfi, Myfi, I. Fi, fy, fy.

Nawr, nid dyma fi'n curo ar ddulliau, golygu fideo na chanlyniadau unrhyw guru gwallt YouTube arall. Pe bai pob un o'r YouTubers hyn yn tyfu 1 fodfedd o wallt mewn wythnos, mae hynny'n AWESOME. Dyna… rhyfeddol, a dweud y gwir. Ond weithiau, roedd y technegau y gwnaethon nhw eu defnyddio a'r dulliau y gwnaethon nhw arddangos eu canlyniadau ynddynt ... yn fy mhoeni.

Er enghraifft, mesurodd un blogiwr un ochr i'w wallt cyn dechrau'r her 7 diwrnod o dylino ei ben wyneb i waered am wythnos. Ar ddiwedd yr wythnos, fe wnaethant fesur eu gwallt yr ochr arall i'w pen a rhuthro ynghylch sut na allent gredu bod y dull yn gweithio.

Ddim yn mynd i ddweud celwydd - roeddwn i eisiau allwedd isel i grafangu fy wyneb pan welais i nhw'n gwneud hynny. Mae'n ffaith hynny mae gwahanol rannau o wallt pen yn tyfu ar gyfraddau gwahanol oherwydd cylchrediad y gwaed ym mhob ffoligl a hyd yn oed ffactorau allanol fel gorwedd ar un ochr i'ch gobennydd yn fwy na'r llall (diolch, Healthline). Roedd y ffaith nad oedd y blogiwr hwn naill ai ddim yn gwybod addasu ar gyfer hynny, wedi dewis ei anwybyddu, neu - yn waeth - yn dibynnu ar wylwyr ddim yn gwybod y ffaith hon i ddangos canlyniadau “dilys” - yn peri pryder bach imi i'r rhai sy'n eu dilyn.

Hefyd, rwy'n peeved anifail anwes nad oeddent yn mesur ar yr un rhan o'r pen y ddau dro, ond beth bynnag–

Dewch yn ôl i GreenBeauty.

Mae ei bawd fideo a'i theitl - “The Science of the Inversion Method” - yn niwtral, yn ddiduedd o'r dechrau. Yn y fideo 5 munud ei hun, dim ond am ei hwyneb y mae hi'n dangos Eiliad 20. Pan fydd is ar y sgrin, nid unwaith y mae hi'n canu'r geiriau “Myfi” neu “fi.” Yn lle, “chi” ydyw. Mae'n “gadewch i ni.” Eisoes, mae hi'n neilltuo amser i'r hyn y mae ei gwylwyr eisiau ac angen ei wybod, nid beth hi eisiau dangos.

Educational

Yr unig reswm nad yw'r adran Addysgol hon yn hwy, yw oherwydd beth arall y gallaf ei ddweud am ba mor addysgiadol y gall fideos GreenBeauty fod? Os ydych chi eisiau gwyddoniaeth gofal gwallt a thwf gwallt, mae gennych chi hynny. Os ydych chi eisiau dysgu hanes gwallt ei hun a beth mae'n ei olygu o safbwynt diwylliannol (a phwy bachgen, yw bod llygad a chlust), gallwch chi ddod o hyd i hynny hefyd. Gallwch edrych ar lwyth o wahanol bynciau gwallt a dod o hyd i rywbeth rydych chi'n siŵr o ddysgu o'r newydd:

  • Manteision defnyddio perlysiau a meddyginiaethau naturiol (gan gynnwys Ayurveda)
  • Gofalu am groen eich pen
  • Archwilio'ch math o wallt (y mae GreenBeauty yn ei gwblhau yn ei ailwampio'n ddadansoddiad llawer mwy strwythuredig na Chwrl poblogaidd Andre Walker System Deipio)

Mae hwn yn unigolyn deallus, aml-dalentog sy'n defnyddio ei llwyfan i nid yn unig helpu eraill, ond i hysbysu hyd yn oed mwy nad yw gwallt yn ymwneud yn unig gwallt. Mae'n ymwneud â byw'n rhydd, yn gadarnhaol ac yn heddychlon ym mhob ffordd.

A hi byth yn stopio dim ond dweud wrthym am gymryd ei gair amdani. Nid yw hi byth yn cymryd ochr a yw cynnyrch gwallt, teclyn neu dechneg yn iawn neu'n anghywir i chi. Nid yw hi hyd yn oed yn hyrwyddo brandiau. Yn lle hynny, mae hi'n rhoi data hanesyddol a gwyddonol (gyda chymorth delweddaeth ficrosgopig) i ddarparu tystiolaeth y tu ôl i'w geiriau. Yr hyn na all hi ei arddangos mewn amser real, mae hi'n arddangos gan ddefnyddio modelau 3D a dilyniannau wedi'u hanimeiddio wrth iddi ddisgrifio pob proses.

Mewn Casgliad

Os ydych yn

  • wedi gwneud pob techneg gwallt poblogaidd a thric i gael gwallt cwbl moethus, iach,
  • wedi rhoi cynnig ar bob cynnyrch gwallt hyped-up ar y farchnad,
  • AC wedi dilyn pob enwogion gwallt YouTube ac Instagram ac wedi rhegi ichi wneud popeth a wnaethant, am byth bythoedd ac yn y dydd, ac ni welodd STILL unrhyw ganlyniadau…

Rwy'n argymell yn fawr eich bod yn edrych ar y sianel hon a gweld a oes rhywbeth sy'n gweddu i chi a'ch taith.

Pam?

Oherwydd na fydd GreenBeauty yn dweud wrthych am wneud unrhyw un o'r pethau hyn.

Fel i mi? Sut mae fy nghanlyniadau yn mynd gyda fy nhaith twf gwallt? Beth ydw i wedi'i gymryd o fideos GreenBeauty? Beth yw fy nghyfeiriadau?

Byddwn i wrth fy modd yn dweud wrthych chi. A byddaf, os hoffech wybod - ryw ddydd.

Am heddiw, serch hynny, heblaw adeiladu asgwrn cefn i ddechrau'r swydd hon, nid yw hyn yn ymwneud â'r hyn sydd wedi digwydd i'm gwallt.

Mae hyn yn ymwneud â GreenBeauty - y Peth Mwyaf cyntaf a siffrwd ERIOED.