Rydym i gyd yn gwybod y senario cyfarwydd hwnnw.

Mae'n ddiwrnod arferol fel unrhyw ddiwrnod arall. Rydych chi'n crwydro ymlaen, yn cofio'ch busnes ac yn gwneud yr hyn rydych chi'n ei wybod sydd angen ei wneud.

Rydych chi'n sylwi ar rywun gerllaw. Rydych chi wedi'u gweld nhw o gwmpas bob hyn a hyn. Efallai na wnaethoch chi sylwi arnyn nhw ormod, dim mwy na neb arall. Maen nhw'n kinda 'n giwt.

Bob ychydig ddyddiau, fwy neu lai, rydych chi'n dau yn pasio'ch gilydd yn achlysurol neu'n eistedd yn yr un cyffiniau. Weithiau, byddwch chi'n dal llygad eich gilydd, ond nid ydych chi'n dal y syllu. Mae'n whatevs.

Yna, un prynhawn, ar ôl diwrnod hir gyda'ch amddiffynfeydd i lawr, rydych chi'n clywed rhywun yn gofyn, "Sut oedd eich diwrnod?" Mae'r cwestiwn a'r cynefindra yn eich synnu, ac rydych chi'n troi i ddod o hyd iddo iddynt edrych arnoch chi, gwylio chi.

Efallai eu bod nhw'n gwenu. Efallai eu bod yn edrych ychydig yn nerfus, hyd yn oed yn swil. Rydych chi'n taro sgwrs fyrfyfyr. Ar ôl ychydig, byddwch chi'n rhan, y digwyddiad yn olau bach dymunol mewn diwrnod sydd fel arall yn dywyll.

Mae wythnos yn mynd heibio, ac mae'r prynhawn yn ailadrodd ei hun. Er mawr syndod i chi, rydych chi'n goleuo wrth glywed eu cyfarchiad sydyn, cyfarwydd: “Sut oedd eich diwrnod?" Rydych chi'n siarad eto, yn hirach y tro hwn. Maen nhw'n gofyn i chi am eich swydd. Rydych chi'n gofyn iddyn nhw a ydyn nhw'n hoffi'r awyr agored. Maent yn ymddiheuro am eich trafferthu ond ni allant helpu i ofyn cwestiwn arall. Rydych chi'n sydyn yn sylwi ar liw tlws eu llygaid, heintusrwydd eu gwên.

Mae hynny'n dod yn beth i chi nawr. Os ydych chi'n gweld eich gilydd yr un pryd, rydych chi'n cael eich hun yn rhagweld yn eiddgar am “Sut oedd eich diwrnod?” Rydych chi'n gwenu wrth i chi siarad a meddwl, “Pam maen nhw'n sydyn yn edrych cymaint yn boethach nag o'r blaen?”

Ac yn sydyn–

O, crap.

trwy GIPHY

Mae gen ti wasgfa.

Byddai'n un peth pe byddech chi'n dal i fod, o, 10 oed. Yn ôl wedyn, mae rhuthr endorffinau yn newydd, mae'n gyffrous, mae'n deimlad nad ydych chi'n cofio ei deimlo o'r blaen.

Ac yna'r symptomau!

Fflysio'ch bochau.

Yr anallu i feddwl yn syth.

Mantra ymennydd clasurol, “Peidiwch. Dywedwch. Unrhyw beth. Dumb. Am y CARU. OF. DUW. ”

Ond dyna'r peth. Dydych chi ddim yn 10 oed bellach.

Rydych chi wedi tyfu nawr. Rydych chi wedi tyfu a sengl.

A dagnabbit, ti'n gwneud Nodyn cael yr amser neu'r egni i adael i ddarpar bartner a allai o leiaf fod yn ffrind newydd dymunol, ddianc oherwydd eich ymddygiad ffluttery.


Efallai eich bod eisoes wedi sylwi fy mod i jyst gallai wedi bod yn y sefyllfa hon fy hun o'r blaen.

Gan fy mod yn swil ei natur, rwyf yn aml wedi methu ag agor fy ngheg a chymryd siawns y dylwn fod wedi eu cymryd pan godon nhw. Gallaf (yn anffodus) gyfrif y nifer o weithiau yr wyf wedi gadael i ddalfa a allai fod yn dda lithro trwy fy mysedd, a gadewch i ni ei wynebu - nid yw'n deimlad hwyliog. Os ydych chi fel fi, gall y gofid aros yng nghefn eich meddwl am flynyddoedd.

Gan fy mod i wedi heneiddio, rydw i wedi penderfynu y byddwn i'n “atal ffwl” fy ymddygiad gwasgu trwy baratoi rhestr o ofynion a gwaharddiadau i sicrhau nad ydw i'n dod yn forwyn stuttering, anobeithiol, annifyr pe bawn i'n datblygu. infatuation. Os nad ydych erioed wedi gwneud hyn o'r blaen, mae croeso i chi ddarllen fy rhai fy hun, fel sail i'ch set o reolau gadw rhag colli'ch hun i wiliau gwasgfa.

(Nodyn:  mae'n well creu'r rhestr hon cyn i awgrym unrhyw deimladau ddechrau. Gorau po fwyaf clir yw eich meddwl!)

5 Ffordd i Aros yn Ddwl yn ystod Gwasgfa

1. Edrych yn dda bob amser - i chi'ch hun.

trwy GIPHY

Rwy'n eiriolwr cryf dros wisgo ar gyfer llwyddiant ac edrych yn rhywiol. Hynny, a gall fod yn hwyl a hyd yn oed yn lleddfu straen i sbriwsio'ch hun i fyny bob hyn a hyn. Rydych chi'n berson deniadol, felly peidiwch â bod ofn gofalu amdanoch chi'ch hun a bod yn falch ohono.

Ond ar bob cyfrif, peidiwch â gwneud hyn er eich gwasgfa. Trwy “hyfforddi” eich hun i wisgo ar eich rhan a theimlo'n falch o'ch ymddangosiad, rydych chi'n osgoi'r straen o adeiladu'r cyhyrau ffasiwn hynny yn unig pan welwch rywun yn giwt. Heblaw, pan fyddwch chi'n teimlo'n dda am sut rydych chi'n edrych, rydych chi'n arddel naws o hyder ac yn tawelu sydd ynddo'i hun yn hynod ddeniadol. Dim ond y bobl orau ac ansawdd uchaf y bydd yr aura hwn yn eu cynnwys - ac os yw'r grŵp hwnnw'n cynnwys eich mathru, cymaint yn well.

2. Cael digon o gwsg.

trwy GIPHY

Ar yr olwg gyntaf, efallai na fydd yr un hon yn gwneud llawer o synnwyr. Meddyliwch am yr amseroedd hynny, serch hynny, pan oeddech chi'n brin o gwsg - y sesiynau astudio hanesyddol hynny yn yr ysgol a'r brifysgol; y hediadau busnes llygad coch hynny; y prosiectau cydweithredol hynny y bu'n rhaid eu lansio peth cyntaf yn y bore.

Cofiwch sut roeddech chi'n teimlo ar ôl colli'r oriau gwerthfawr hynny o gwsg?

Rydych chi'n wrthgymdeithasol. Ansicr. Yn poeni ar bob peth bach. Rydych chi'n ymateb yn araf ac yn meddwl hyd yn oed yn arafach. Rydych chi dan straen y tu hwnt i gred.

A… wel, rydych chi'n syml yn rhy gysglyd i ganolbwyntio ar unrhyw beth arall. Yn sicr, nid ydych chi'n dangos eich wyneb gorau.

Mae cwsg yn beth gwych. Profwyd yn wyddonol gwneud y mwyaf o'ch iechyd, eich hwyliau a'ch ymddangosiad.

A gadewch i ni fod yn onest - ni bob teimlo'n well ar ôl cael ein lleiafswm o 7 awr.

Felly, cadwch y darn ychwanegol hwnnw o beddy bye, a mwynhewch freuddwyd wych… bois.

(Heh - roedd hynny'n odli.)

3. Cymerwch gipolwg meddyliol ar eich hunan ddi-falu.

trwy GIPHY

Cofiwch y jôc wirion honno wnaethoch chi nad oedd unrhyw un yn chwerthin amdani - ond yn ei hongian, doedd dim ots gennych chi am iddo wneud i chi ddyblu â dagrau'n llifo i lawr eich wyneb?

Beth am pan wnaethoch chi ddawnsio'r Can-Can yng nghanol eich swyddfa? Rhywle roedd cerddoriaeth yn chwarae, ac yn syml iawn ni allech wadu'r rhythm.

Wrth eich bodd yn troi oddi ar ben eich Oreos ac arbed yr ochr hufen am y tro olaf? Hynny yw, pwy sydd ddim ??

Cofiwch y pethau hynny, a gwneud stopiwch eu gwneud os yw'r ysfa yn eich taro. Nid oes unrhyw un - nid hyd yn oed eich mathru - yn werth peryglu'r hyn sy'n eich gwneud mor rhyfeddol.

Mae rhai pobl (aka fi) yn enwog am wanhau eu hunain yn llwyr pan o flaen rhywun maen nhw eisiau creu argraff yn unig. Maent yn dod yn rhy ofnus bod eu holl lefelau unigryw o awesomeness yn rhy rhyfedd a lletchwith i gael eu hystyried yn hudolus. Ond meddyliwch amdano - sut oeddech chi'n teimlo pan wnaeth eich mathru absennol-feddwl feddal y tri sŵn bob tro y byddai'n dod â rhywun wrth wehyddu trwy dorf o bobl?

Yn union: unigryw ac annwyl.

4. Fflyrtio â 'em.

trwy GIPHY

Arhoswch. Beth?

Fe glywsoch chi fi.

Ewch 'pen ymlaen a fflyrtio â nhw.

Beth wnaethoch chi pan oeddech chi'n ifanc a chael gwasgfa? Os oeddech chi fel fi, fe wnaethoch chi redeg. Fe wnaethoch chi osgoi eich llygaid, fe wnaethoch chi snapio arnyn nhw, a gwnaethoch chi gadw'ch atebion yn fyr. Unrhyw beth i osgoi ymddangos fel pe bai gennych ddiddordeb ynddynt o gwbl.

Nid yn unig mai hon oedd y ffordd wirion i ymddwyn (a dim ond anghwrtais plaen), ond mae'n debyg mai dim ond pethau a wnaeth mwy yn amlwg fy mod yn eu hoffi.

Hynny yw, mae'r nefoedd yn gwahardd unrhyw un i weld beth rydych chi'n ei wneud neu'n ei ddweud wrth eich mathru. Byddan nhw ... byddan nhw'n…

Ddim yn ... gofalu?

Iawn, mae'n debyg eich bod chi'n meddwl. Efallai na fydd ots ganddyn nhw, ond eich mathru - bydd eich mathru yn bendant. A byddan nhw'n hollol ... hollol…

... gwastatáu?

Os oes un peth rydw i wedi'i ddysgu mewn bywyd, anaml iawn y bydd rhywun yn y byd nad yw'n gwerthfawrogi ychydig o sylw a gwerthfawrogiad (iach). Hyd yn oed os nad ydyn nhw'n cael eu denu atoch chi, y natur ddynol yw teimlo'n falch a hyd yn oed yn cael eu hanrhydeddu wrth ddarganfod bod rhywun yn eich hoffi chi. Dyna yn sicr sut rydw i wedi teimlo pan ddywedwyd wrthyf fod rhywun yn fy nghael yn ddeniadol a bod ganddo ddiddordeb mewn dod i fy adnabod o bosibl. Ac i'r rhai ohonoch sydd wedi cael gwybod yr un peth, rwy'n siŵr eich bod chi wedi teimlo hynny hefyd.

Felly, peidiwch byth â bod ofn codi cywilydd arnoch chi'ch hun trwy fflyrtio â nhw. Os cewch eich gwneud yn ddigon dymunol, byddwch o leiaf yn cael rhywfaint o arfer fflyrtio cyffredinol da. Efallai y byddwch hyd yn oed yn teimlo'n fwy cyfforddus â chi'ch hun.

Ymwadiad mawr ar y pwynt hwn: Os ydych chi'n ymwybodol iawn bod eich mathru eisoes mewn perthynas â rhywun arall, rwy'n argymell sgipio'r dull hwn yn llwyr. Mewn gwirionedd, efallai y byddai'n well fyth rhoi'r gorau i fynd ar drywydd y wasgfa honno yn gyfan gwbl. Allan o barch tuag atynt, eu perthynas, a chi'ch hun, nid oes anrhydedd ceisio hudo rhywun sydd eisoes wedi addo eu cariad at un arall. Yn fwy na hynny, os ydyn nhw'n rhoi unrhyw arwydd eu bod nhw'n ceisio fflyrtio â chi beth bynnag, ai dyna nodwedd yr ydych chi ei eisiau yn eich mathru wrth iddyn nhw dorri calon eu partner ar yr un pryd?

5. Gadewch iddo fynd, gadewch iddo fynd.

trwy GIPHY

Os neu pan fydd eich mathru naill ai'n stopio siarad â chi neu ddim ond yn digwydd peidio â bod o gwmpas mwyach i fynd ar drywydd ... mae hynny'n iawn.

Efallai ei fod oherwydd rhywbeth rydych chi'n ei ddweud neu ei wneud, neu efallai nad oedd ganddo ddim i'w wneud â chi o gwbl. Nid oes ots (dwi'n golygu, cyn belled nad oedd yr hyn a wnaethoch yn greulon neu'n niweidiol 😳.)

Gall mynd ar ôl rhywun nad yw'n gwneud unrhyw ymdrech i gwrdd â'ch teimladau hanner ffordd beri ichi wario llawer o egni - a gall eich gwneud chi'n hynod ansicr a phryderus hefyd. Efallai y byddwch chi'n dechrau cwestiynu popeth maen nhw'n ei ddweud pan maen nhw o gwmpas, neu'n waeth - byddwch chi'n cwestiynu mwy fyth pan nad ydyn nhw.

Yn fuan iawn, rydych chi'n gwylio popeth rydych chi'n ei ddweud a'i wneud. Rydych chi'n colli'ch hun i geisio bod y llun perffaith o'u blaenau bob amser. Rydych chi am iddyn nhw weld eich gorau yn unig, a'ch meddwl yn chwifio wrth iddo geisio cyfrifo bob eiliad lle gallwch chi eu gweld, cwrdd â nhw, siarad â nhw, sefyll yn agos atynt-

Whew!

Fel y gwnaeth coworker fy atgoffa unwaith, mae yna ddigon o bysgod yn y môr diarhebol. Efallai bod picinau yn fain neu'n anoddach rhydio trwyddynt, ond yn sicr mae yna bigau o hyd ar ôl i'r wasgfa hon ddiflannu. Nid yn unig hynny (dywedodd yr un coworker hwn wrthyf), ond os yw rhywbeth i fod, bydd yn sicr yn naturiol. Nid oes angen i mi orfodi unrhyw sefyllfa; bydd eiliadau'n digwydd yn unig.

Rwyf wedi ei weld yn digwydd o'r blaen, ac edrychaf ymlaen at weld yn digwydd eto. Mae'r Bydysawd yn cŵl iawn fel 'na.


Hyd yn oed wrth i mi ysgrifennu hwn allan, rwy'n ymlacio. Mae mor hawdd cael ein dal yn yr ymatebion ffisiolegol y mae ein cyrff yn eu rhyddhau pan welwn bâr o lygaid rhywiol neu wên braf neu bâr o wefusau meddal… cusanog…

Ble roeddwn i'n mynd gyda hyn?

O, ie! Y llinell waelod: mae mathru yn wasgfa, ac nid oes angen mynd i banig dros gael un. Mwynhewch y teimladau gan wybod y gallwch eu cael o hyd, a gadewch i bethau lifo'n naturiol.

A hyd yn oed os nad yw'r wasgfa yn anghyraeddadwy, yn aml nid oes unrhyw niwed wrth eu gwerthfawrogi a'u hedmygu fel y bod dynol rhyfeddol, hardd, caredig o ansawdd uchel ydyn nhw.

Fel gwasgfeydd enwogion!

Helo, Ymgymerwr Mr. ❤️🖤💜

trwy GIPHY