Roeddwn yn siarad gyda fy ffrind Rebecca ychydig yn ôl, a oedd yn dweud wrthyf am her yr oedd wedi ymgymryd â hi dosbarth ymarfer corff barre. “Y nod yw cwblhau 45 o ddosbarthiadau barre mewn 30 diwrnod,” meddai wrthyf.

Doeddwn i ddim yn fathemategydd, ond rhoddodd y niferoedd hynny saib i mi. “Arhoswch. Mae hynny'n golygu y bydd yn rhaid i chi wneud o leiaf dau ddosbarth y dydd weithiau. "

“Yep,” meddai. Fe allwn i ddweud wrth ei gwên benderfynol, derfysglyd ei bod wedi dod i'r datguddiad hwn ymhell cyn yr eiliad honno. Fel rhywun a weithiodd amser llawn (a shifftiau dwbl oftentimes), yn ogystal â - wyddoch chi - cael bywyd cymdeithasol mewn ymdrechion eraill, byddai ychwanegu'r math hwnnw o ymrwymiad yn bendant yn ei gorfodi i wneud rhai addasiadau i'w harferion beunyddiol.

“Yep,” meddai eto pan leisiais hyn, ond y tro hwn meddalodd ei mynegiant i benderfyniad difrifol. “Nid wyf yn gwybod sut rydw i'n mynd i'w reoli - ond rydw i'n ei reoli!”

Er mawr fwynhad ac edmygedd (a'i sioc gychwynnol ei hun), gwnaeth fwy na hynny. Cwblhaodd ei her ymhell cyn y dyddiad cau, hyd yn oed ildio rhai o’i hoff ddifyrrwch dros dro i wneud yr her yn flaenoriaeth gyfreithlon.

Rwyf wedi dweud wrthi dro ar ôl tro pa mor falch oeddwn i ohoni. Nid oeddwn wedi amau ​​y gallai ei wneud; mae hi'n rhywun sy'n eithaf penderfynol wrth gynllunio gweithgareddau. Mewn gwirionedd, fe wnaeth ei hymroddiad fy ysbrydoli.

Er gwaethaf ysgrifennu mwy yn gyffredinol (cyfnodolion personol yn bennaf), nid wyf wedi canolbwyntio unrhyw amser ar ysgrifennu nofel ei hun mewn gwirionedd (mae yna resymau eraill am hynny, ond beth bynnag ...). Efallai y byddaf yn cael diwrnod o hyfrydwch ac yn chwalu tudalen neu ddwy, ond erbyn y diwrnod wedyn, AEF yw'r ysbrydoliaeth.

Roedd gweld yr hyn a wnaeth Becca gyda'i her yn fy atgoffa mai'r allwedd i lwyddiant weithiau yw penderfynu ei wneud - ac yna, dim ond ymrwymo iddo. Felly, dyna dwi'n mynd i'w wneud.

Ac rydw i'n mynd i'w wneud trwy ychwanegu adnodd nad oes gen i erioed o'r blaen. Rwy'n defnyddio cymorth Mis Cenedlaethol Ysgrifennu Nofelau - a elwir hefyd yn NaNoWriMo.

Beth yw NaNoWriMo?

Wel, heblaw am fod yn hwyl iawn dweud (a thrafod ei ynganiad ymhlith eraill: “Ydw i'n ei ddweud yn iawn? Ydw i - ydw i'n ei ddweud yn gywir?"), ac yn preswylio yn y mis gorau evah (* ahem * Scorpios y byd yn uno * peswch *). NaNoWriMo yn sefydliad byd-eang dielw sy'n hyrwyddo gyriant creadigol nofelwyr ym mhobman. Mae'r hyn a ddechreuodd fel 21 o awduron ym 1999 wedi ffrwydro i mewn i adnodd gyda noddwyr, rhaglenni addysg, galluoedd olrhain geiriau, a mwy. Gan ddechrau Tachwedd 1, bydd nofelwyr yn tanio at llu o ysgrifennu gyda'r nod o gael o leiaf 50,000 o eiriau allan - dechrau cadarn i unrhyw nofel - erbyn diwedd Tachwedd 30.

Er gwaethaf fy hoffter o ysgrifennu, byddaf yn cyfaddef bod llofnodi'r olrhain geiriau “sy'n ofynnol” ar gyfer NaNoWriMo wedi fy dychryn. Fel plentyn, fy ysgrifen oedd fy hafan ddiogel breifat. Y mwyaf cyhoeddus y bûm erioed yn rhannu fy ngweithiau oedd yn y coleg, yn fy nosbarthiadau ysgrifennu creadigol a fy myw o ffansi slaes reslo WWE a bostiais ar fforwm preifat ar-lein, aelodau yn unig.

(Y Graig a'r Driphlyg H. Mmmm, roedd y rheini'n amseroedd da.)

Yn ddychrynllyd, cliciais y ddolen i wefan NaNoWriMo. Fe wnaeth delwedd teipiadur a bagel (hanner-bwyta) fy ddenu i'w gofleidiad, tra bod y botwm “arwyddo” yn fy ngweld yn agosach.

Fe wnaeth sgrolio i lawr ymhellach roi dyfyniad o ddatganiad gweledigaeth NaNo i mi:

Mae NaNoWriMo yn credu yng ngrym trawsnewidiol creadigrwydd. Rydym yn darparu'r strwythur, y gymuned a'r anogaeth i helpu pobl i ddod o hyd i'w lleisiau, cyflawni nodau creadigol, ac adeiladu bydoedd newydd - ar ac oddi ar y dudalen.

O NanNoWriMo.org. DYSGU MWY AM Y SEFYDLIAD

… Dywedon nhw fy hoff air. “Creadigrwydd.”

… Sut ydw i wedi gwadu fy ysfa cyhyd?

Ond nid hyrwyddo ysgrifennu a chreadigrwydd yn unig yw NaNoWriMo - mae'n ei orfodi'n drylwyr. Yn ôl pob tebyg, bydd dros 900 o wirfoddolwyr yn trefnu “sesiynau ysgrifennu cymunedol” ledled y byd yn ystod mis Tachwedd, gan roi lle ac ymdeimlad o gefnogaeth i'w fynychwyr na welwyd erioed o'r blaen cyn 1999.

Pwyso'r Odds ... wrth iddyn nhw fy malu

Fe wnes i barhau i edrych ar y wefan, gan adeiladu gobaith ac addo efallai - efallai y gallai hyn fy helpu i fynd ar y trywydd iawn yn olaf dod dros fy ofnau ysgrifennu.

Pam ydw i'n meddwl y bydd yn gweithio? Yn ôl pob tebyg, cafodd sawl nofel eu corlannu gyda chymorth yr her.

  • Gwlân gan Hugh Howey yn llyfr cyfresi scifi hwyliog, hwyliog y gwnes i ei fwynhau'n llwyr pan wnes i ddod o hyd iddo Amazon.
  • Dŵr i Eliffantod yn un arall. Heck, cafodd yr un honno ei throi'n ffilm yn cychwyn Robert Pattison, Reese Witherspoon a Christopher Waltz.

Er nad dod yn awdur enwog, poblogaidd oedd fy nod i ysgrifennu, roedd yn braf gwybod bod NaNoWriMo wedi bod yn sylfaen gadarn i awduron difrifol a oedd, efallai, angen yr hwb ychwanegol hwnnw o atebolrwydd a chefnogaeth gymunedol i ddal ati.

Fe wnes i sgrolio i lawr ymhellach ar y dudalen flaen, fy nghalon yn ysgafnhau gyda phob llinell - ac yna clenched wrth i ddwy set o rifau rolio i'r golwg yn sydyn.

  • 798,162 o nofelwyr gweithredol
  • Cwblhawyd 367,913 o nofelau

Welllll, mab mam. Dyna… llawer o awduron.

Y Cynllun Gêm

Os gwnaf i ddim, ni fydd dim yn digwydd. Os gwnaf Rywbeth, nid oes gan rywbeth ddewis ond digwydd.

- Dienw

Roedd edrych ar yr ystadegau hynny yn unig yn ddigon i wneud imi siglo a dod â rhai o fy ofnau gwreiddiol yn ôl i ddechrau ysgrifennu eto. Allan o nifer mor uchel o nofelau a gwblhawyd, mae'n sicr y bydd canran nodedig o'r nofelau hynny sydd mewn gwirionedd yn gampweithiau llenyddol gwych, ffraeth, sy'n newid bywyd yn emosiynol.

Wedi dweud hynny, roeddwn yn gwerthfawrogi am NaNoWriMo (heblaw am hyrwyddo trwm meithrin creadigrwydd) yw nad yw'n ornest. Mewn gwirionedd, maen nhw'n gwneud pwynt i ddweud bod hon yn gymuned, yn lle i gefnogi ei gilydd wrth i bawb weithio tuag at ein un nod unigol: cwblhau ein 50,000+ o weithiau geiriau.

Yn ystod cyfnod pan mae gallu corfforol wedi bod yn straen trwm, mae ysgrifennu yn un offeryn sy'n gwneud i mi deimlo'n siarp ac yn fyw. Hynny - ac ni allaf ddweud hyn yn ddigonol - rwyf wrth fy modd yn ysgrifennu. Ar y cam hwn yn fy mywyd, rwyf am wneud mwy na gadael fy sgrapiadau ar hap mewn llyfr nodiadau mewn llawysgrifen.

Mae gen i syniadau da ar gyfer nofelau. Rwy'n gwybod fy mod i'n gwneud. Ac rwyf am eu rhannu ag eraill i ennyn y llawenydd a'r hyfrydwch y mae fy hoff nofelwyr ac ysgrifenwyr wedi'i wneud i mi ers pan oeddwn i'n blentyn.

Os mai'r nod cychwynnol yw ysgrifennu o leiaf 50,000 o eiriau mewn 30 diwrnod, mae hynny ar gyfartaledd i 1,667 gair y dydd.

A yw'n bosibl? Wel, yn sicr. Mae llawer o bethau'n bosibl.

Ond bydd dyddiau pan fydd yr awydd i eistedd a theipio yn crwydro. Bydd dyddiau pan fydd y peth olaf y byddaf am ei wneud yw syllu ar sgrin fy nghyfrifiadur fud a pawen trwy'r slush a fydd yn ddrafft cyntaf y nofel hon. Bydd yna adegau pan fydda i'n teimlo fy mod i wedi ysgrifennu fy hun i mewn i dwll, ac mae'r twll yn ymddangos yn bwll diwaelod heb unrhyw obaith am lanio.

Ac yna, bydd y dyddiau hynny pan fyddaf yn meddwl: “Mae hyn yn sugno, ac rwy’n casáu popeth a beth yw’r pwynt.” Ac yna, dwi'n rhedeg o fy nesg fel Ron Swanson.

… Ond.

Yr union reswm fy mod yn ymuno â'r her hon yw oherwydd ... rwyf wedi ysgrifennu'n answyddogol ers bron i 30 mlynedd, ac nid wyf eto wedi ceisio cyhoeddi unrhyw beth. Mae fy hunan-barch ac ofn cynhyrchu crap diflas, chwerthinllyd wedi fy ngadael yn dueddol, yn sownd.

Mae gen i teulu ac ffrindiau sydd wedi bod yn ysgrifennu ers amser maith ac wedi cyhoeddi'n llwyddiannus. Roeddent yn gallu gwthio heibio'r ofnau mewnol a'r brwydrau bywyd, dwyn i lawr, a gwneud yr hyn yr oedd ei angen arnynt i gael eu gwaith i'r llu.

Rwy'n eiddigeddus ohonyn nhw. Rwy'n eu hedmygu.

Rydw i eisiau eu cydio wrth y lapels a'r sgrechian, “Sut wnaethoch chi hynny?! ”

Ond, yn fwy na dim ... rydw i eisiau ymuno â nhw. Efallai nid wrth gyhoeddi llyfrau yn unig, ond hefyd yng ngrym eu dymuniad.

Rwyf am wybod eu cryfder a'u gallu i ymrwymo i brosiect. Rwyf am wybod beth a weithiodd iddynt. Rwyf am wybod beth na wnaeth.

Ond ... chi'n gwybod? Fi 'n weithredol kinda eisoes.

Rydw i wedi siarad ag aelodau’r teulu, a dilynais y blog o hen ffrind a sgwrsio gyda hi o bryd i’w gilydd wrth i’w llyfrau raddio’n uwch ac yn uwch ar Amazon.

Dwi wir yn meddwl bod gen i'r holl offer sydd eu hangen arna i. Nid oes dim ar ôl ond y gwneud.

Thoughts Terfynol

Nid wyf am fyw mewn esgusodion nac ofn mwyach. Nid wyf am gyhoeddi.

Bydd ymrwymo i'r her hon yn caniatáu imi ddal fy hun yn atebol yn gyhoeddus am ysgrifennu nofel am y tro cyntaf. Yn onest, nid wyf hyd yn oed yn siŵr beth yw cynllun y wefan lawer y tu hwnt i'r botwm cofrestru. Unwaith y byddaf yn gorffen ysgrifennu'r post hwn, serch hynny, byddaf yn darganfod.

Os gall cerddorion gloi eu hunain mewn stiwdios am 72 awr i gael albwm wedi'i wneud, a gall fy ffrind Rebecca wneud nifer o ddosbarthiadau barre mewn un diwrnod a dal i ruthro i'r gwaith yr un diwrnod, yna gallaf eistedd, plygio fy nghlustiau, gwthio fy nghlustiau. ansicrwydd o'r neilltu, a freakin 'ysgrifennu.

…Dymuna bob lwc i fi.

Ni all unrhyw beth yn y byd hwn gymryd lle dyfalbarhad. Ni fydd talent: nid oes dim yn fwy cyffredin na dynion aflwyddiannus â thalent. Ni fydd athrylith; mae athrylith heb ei roi bron yn ddihareb. Ni fydd addysg: mae'r byd yn llawn diffaith. Mae dyfalbarhad a phenderfyniad yn unig yn hollalluog.

Calvin Coolidge

Unrhyw NaNoWriMo tro cyntaf nofelwyr allan yna? Byddwn i wrth fy modd yn clywed beth sy'n eich gyrru chi eleni!