Iawn, iawn - felly nid dyma'r post blog mwyaf cyffrous na deinamig i ddod yn ôl i'r llif. Fodd bynnag, mae'n hynod berthnasol i mi ar hyn o bryd.

Yn ystod yr amser hwn pan fydd aros gartref yn ddefnyddiol i mi fy hun ac i bawb arall, mae gen i lawer o amser i fyfyrio ar y ffordd rydw i'n byw. Mae fy ffrindiau a fy nheulu i gyd yn mynd trwy eu lefelau eu hunain o newidiadau mewn bywyd, boed hynny gyda sefyllfaoedd swydd neu dim ond sylweddoli eu bod yn cael eu gwneud yn well ar gyfer ffordd o fyw mwy gwyrdroëdig.

I mi fy hun - ac yn byw ar fy mhen fy hun - mae wedi bod yn gyfle i edrych ar sut rydw i'n byw, sut rydw i cael wedi bod yn byw, a sut yr wyf i Os byddwch yn byw. Ac ydy - mae rhan o hynny yn cynnwys sut rydw i'n gofalu am fy ngwallt.

Bydd gofal gwallt bob amser yn un o fy hoff hobïau, ond gall hefyd fod yn dipyn o bane. Mae cymaint o gynhyrchion sydd wedi gwneud rhyfeddodau i naturiaethwyr eraill. Yn eiddgar, byddaf yn gwirio eu rhestrau cynhwysion, dim ond i sylweddoli - ni fydd y cynnyrch hwn yn gweithio i mi.

Yn ystod adegau pan fydd nam sothach y cynnyrch yn brathu yn rhy galed, mae canlyniadau prynu'r cynnyrch er gwaethaf mae gwybod na fydd yn gweithio wedi fy brathu hyd yn oed yn anoddach.

Efallai bod yna rai cynhyrchion poblogaidd nad ydyn nhw'n gweithio i chi, ac nad ydych chi'n gwybod pam. Os yw hynny'n wir, darllenwch ymlaen wrth i mi drosglwyddo fy nhreialon a'm gorthrymderau gyda rhai o'r cynhwysion gwallt naturiol mwyaf cyffredin allan yna.

Ymwadiad: Trwy gydol y swydd hon, byddaf yn enwi rhai brandiau gwallt yr wyf wedi'u defnyddio a sut y bu iddynt weithio (neu heb weithio i mi). Nid wyf yn cael fy nhalu na'm dyrchafu i ddweud un peth neu'r llall am unrhyw un o'r brandiau hyn. Mae fy sôn am y brandiau hyn yn seiliedig yn llwyr ar fy mhrofiadau personol.

Os yw defnyddio unrhyw un o'r cynhyrchion hyn yn gweithio i chi, a bod eich gwallt yn parhau i deimlo'n anhygoel o dan eu gofal, parhewch atynt fel y gwelwch yn dda. Mae pob math o wallt yn wahanol ac yn ffynnu o dan amodau gwahanol. Fodd bynnag, os ydych yn ansicr pam nad yw'ch gwallt a'ch croen y pen bellach yn edrych neu'n teimlo mor iach ag yr oeddent yn arfer, gallai'r cynhwysion hyn fod yn dramgwyddwr posibl i chi hefyd.

Menyn Shea

Pam fod fy ngwallt yn ei gasáu

Y tro cyntaf i fy mam gyflwyno menyn shea i'n cartref, roedd hi'n ecstatig gan lympiau amrwd chucks gwelw, anoddach na menyn a ddaeth mewn bagiau trwchus, cwyr / plastig. Roedd hi wedi prynu'r menyn o siop fewnforio yn Affrica roedd hi wedi dod o hyd iddi ar-lein (cyn pen dwy flynedd yn unig o'r rhyngrwyd yn bodoli ie, dwi'n dyddio fy hun 🤦🏾‍♀️).

“Yma, B - rhowch gynnig arni!” roedd hi wedi cyffroi, ac wedi dangos ei nodweddion lleithio trwy dylino rhai i gefn fy llaw. “Gweld sut mae'n toddi i'ch croen?”

Edrychais fy nghroen yn chwilfrydig, nodais y darn sgleiniog, seimllyd wrth iddo aros ar ei ben. “Um… ie.”

Doeddwn i ddim eisiau siomi fy mam ar ei phrynu newydd. Yn fwy na hynny, sylwais nad oedd ei chroen wedi cael yr un ymateb ag y cefais i. Iddi hi, roedd y menyn yn pylu'n ufudd i naws meddal, hyd yn oed ei chroen.

Nid y ffilm olewog yn unig a oedd yn ymddangos yn gynhenid ​​yn fy nefnydd o fenyn shea. Rwyf wedi bod yn ddefnyddiwr cadarn o'r brand gwallt a harddwch, Lleithder Shea, ers i mi fynd yn naturiol yn 2010. Rwyf wedi profi llawer o frandiau ers hynny, a Lleithder Shea, o leiaf, oedd y mwyaf cyson o ran cadw fy ngwallt yn iach.

Fy ngwallt - ie. Stori arall oedd croen fy mhen.

Rwy'n dioddef o'r cyflwr rhwystredig iawn a elwir yn dermatitis sebborheig. Fe'i gelwir hefyd yn ecsema sebborheig, gall y cyflwr hwn ymosod bron iawn yn unrhyw le sydd gennych groen. Fodd bynnag, mae'n fwyaf cyffredin ar groen y pen ac mae'n achosi'r symptomau mwyaf cynhyrfus a hyd yn oed yn chwithig y gall rhywun sydd fel arall yn “iach” eu profi:

  • Clytiau cramennog, cennog ar y croen
  • Cochni a llid
  • Fflawio croen enfawr
  • a chosi. O, y cosi.

Un o'r mantras a glywais gan fy mam yn blentyn oedd, “B, stopiwch grafu!” Mae'n debyg y byddai hi'n dal i'w ddweud pe bai hi o'm cwmpas nawr, er bod daioni yn gwybod yr hoffwn i feddwl fy mod i wedi aeddfedu digon i beidio â phlygu fy mhen i lawr, cloddio fy ewinedd i'm penglog, a mynd i'r dre. O leiaf, nid yn gyhoeddus.

Rwy'n dweud hyn i gyd i ddweud, bod cyflwr croen fy mhen wedi fy arwain i fod yn rhy sensitif i gynhyrchion gwallt a harddwch yn gyffredinol. Ychwanegwch fy mod i'n dioddef dermatitis atopig ar weddill fy nghorff, ac yn y pen draw bu'n rhaid i mi nix unrhyw liwiau a persawr artiffisial o'm regimen.

Ond mae'n gwella hyd yn oed.

Pan oeddwn yn y coleg, dysgais fod gen i alergedd i latecs.

Sut wnes i ddysgu hyn?

Defnyddiwch eich dychymyg.

Y newyddion da oedd, doeddwn i ddim yn cael fy nghosbi gan ryw fod dwyfol am… dorri unrhyw bolisïau moesol. Y newyddion drwg oedd, roedd gen i alergedd i latecs. Unwaith eto, byddai'n rhaid i mi fod yn ofalus iawn o rai cynhyrchion a ddefnyddiais ar fy nghorff.

Felly, gallwch chi ddychmygu fy syndod a fy nghariad pan ddysgais fod gan fenyn shea, mewn gwirionedd, latecs naturiol.

Nawr, cofiwch, nid yw'n cynnwys llawer o latecs. Dim ond ym mhrotein y cneuen shea y mae'n bresennol, a dyna sy'n ffurfio menyn shea. Fodd bynnag, os ydych chi'n sensitif i sensitifrwydd, rydych chi hefyd yn fwy tueddol o gael pa lidiau bach sydd gan bob eitem fach.

Yn ôl Healthline.com, mae cael adwaith alergaidd o faint o latecs naturiol mewn menyn shea wedi'i brosesu yn anghyffredin iawn, os nad yn gwbl amhosibl.

Wel, diolch am hynny, Healthline.

Ond a allwch chi ddweud wrthyf pam roedd croen fy mhen yn parhau i fod yn llanastr llidiog wrth ddefnyddio Lleithder Shea?

Rwy'n gwybod cwestiwn nesaf ya'll.

Os oedd Lleithder Shea mor ddrwg, pam wnes i ddal i'w ddefnyddio?

Dyna gwestiwn gwych.

A dyma fy ateb:

Ydych chi wedi edrych ar gynhwysion bron pob cynnyrch gwallt “naturiol”?

Lleithder Shea oedd y cyntaf i elwa ar yr enw menyn shea. Nid yn unig hynny, ond yn wir hwn oedd y cynnyrch mwyaf naturiol y gallwn i ddod o hyd iddo 10 mlynedd yn ôl. Gydag olewau hanfodol yn lle persawr a dim llifynnau i farcio ei liw, roedd croen fy mhen yn llai llidiog na phe bawn i wedi defnyddio brandiau eraill.

Beth rydw i'n ei ddefnyddio yn lle

Tra parhaodd fy mam i brynu ei thalpiau menyn shea, mi wnes i newid i gyfuniad seliwr gwallt o menyn mango ac menyn cupuacu. Menyn mango yn cynnwys priodweddau maethol tebyg i fenyn shea heb y naws seimllyd na'r lefelau latecs. Menyn cupuacu yn gwneud yr un peth - tra hefyd yn addawol buddion gwrth-frizzing, amddiffynfeydd haul naturiol a'r amgylchedd, a gwrth-llid. Hyd heddiw, rwy'n dal i wneud fy ngwallt fy hun yn selio gyda'r ddau fenyn hyn a chyfuniad o olewau eraill - ond mae'r rysáit honno ar gyfer post arall.

Olew cnau coco

Pam fod fy ngwallt yn ei gasáu

Pan gafodd ei gyflwyno i'r brand gwallt sy'n caru cnau coco Fel Ydw i, roedd fy chwaer hŷn Tiki yn tynnu sylw at ei chlodydd. “Rwy'n naturiaethwr diog!” ymffrostiodd, “ac rwyf wrth fy modd fy mod yn gallu golchi gyda’r CoWash Coconyt a chael fy ngwneud ag ef. Dim camau golchi a chyflwr ar wahân! ”

“Wel, durn,” meddyliais, “rydw i eisiau dod ar y bandwagon hwn.” Nid fy mod i ddim wedi mwynhau'r masgiau clai bentonit, y masgiau past ayurvedic, a nosweithiau prepooing. Fodd bynnag, roedd rhai dyddiau fy mod i wir eisiau fy nghefn dydd Sul. Ni all rhywun ond hobi mor aml.

Yn hyfryd, mi wnes i stocio ar y Fel Rwy'n CoWash - wedi'r cyfan, roedd Tiki yn athrylith llythrennol! Dyma un cam, shea heb fenyn, cynnyrch glanhau a chyflyru a fyddai’n arbed oriau imi bob wythnos wrth olchi fy ngwallt. Beth allai fynd o'i le o bosib?

Gyda'r golchiad cyntaf, ni aeth unrhyw beth o'i le. Roedd fy ngwallt yn teimlo'n lân, yn dwt, ac yn eithaf sgleiniog. Spiffy! Roeddwn i wedi ennill greal sanctaidd!

Fodd bynnag, ond yr wythnos nesaf, roedd rhywbeth o'i le. Nid oedd fy ngwallt yn teimlo fel y gwnaeth y tro cyntaf. Mewn gwirionedd, nid oedd yn teimlo fel petai fy ngwallt erioed - ac nid mewn ffordd dda. Y disgrifiad gorau y gallaf ei roi, yw ei fod yn teimlo fel gwair gwlyb. Llinynnau tenau o wair gwlyb. Os ydych chi erioed wedi teimlo gwair neu wellt ar ôl storm law, byddwch chi'n gwybod beth ydw i'n ei olygu.

Cuddiais fy nghywilydd am ychydig, nes i mi ddigwydd ar bwnc y CoWash gyda fy mam, a oedd hefyd wedi cael ei werthu gan drefn hynod syml fy chwaer.

“Nid wyf yn gwybod beth sy'n digwydd,” cyfaddefodd yn betrusgar. “Mae fy ngwallt wedi teimlo… sych a llinynog yn ddiweddar. Fel, mae'n wlyb, ond nid yw'n cael unrhyw leithder. ”

Gollyngodd fy ên ar agor wrth imi wrando arni, a phan orffennodd, mi wnes i blurted, “Fi, hefyd! Fe sychodd y CoWash hynny fi allan! ” Gwnaethom gymharu mwy o nodiadau; fel fi, roedd golchiad cyntaf fy mam wedi bod yn wych. Wedi hynny, roedd yn ddirywiad araf i gyffredinedd. Nid oeddem yn ei wybod ar y pryd, ond roedd olew cnau coco yn drwm iawn yn ei gynnwys protein. Mae'r rhan fwyaf o arferion golchi yn argymell defnyddio triniaeth brotein tua unwaith y mis, i ailgyflenwi cryfder llinynnau gwallt. Oni bai bod eich gwallt yn gyson yn teimlo'n gysglyd ac yn barod i dorri gyda phob tynfa, mae defnyddio rhywbeth yn drwm o ran protein gan fod y CoWash Cnau Coco As I Am ddim ond… yn ormod.


Brand gwallt arall sy'n dibynnu'n fawr ar gynhwysion cnau coco yw DevaCurl. Ceisiais ddefnyddio'r cynhyrchion hyn tua dwy flynedd yn ôl; fodd bynnag, yn union fel gyda chynhyrchion As I Am, cymerodd tua dau fis i mi (a gormod o fuddsoddiad) sylweddoli bod y brand wedi gwneud dim ar gyfer fy ngwallt 4a / 4b.

Yn anffodus i eraill, cymerodd ychydig yn hirach. Yn ddiweddar, deuthum o hyd i'r fideo isod a bostiwyd gan YouTube a merch gyrliog enwog Instagram, Ayesha Malik, ym mis Ionawr 2020, wrth iddi fanylu ar ei defnydd a'i hyrwyddiad o DevaCurl-gyfoethog o gnau coco - a chyflwr cyfredol ei gwallt.

Beth rydw i'n ei ddefnyddio yn lle

Y prif beth sy'n rhaid i mi ei gofio wrth ddefnyddio olew gwahanol, yw bod angen i mi osgoi olewau sy'n drwm mewn protein. Fodd bynnag, roeddwn i eisiau parhau i ddefnyddio olew a oedd, fel olew cnau coco, â strwythur moleciwlaidd yn ddigon bach i lithro ei faetholion o dan ac o fewn y cwtiglau gwallt. Gelwir hyn yn “olew treiddgar.” Fy olew o ddewis, diolch i'w restr helaeth o faetholion a'r ffaith ei fod yn cryfhau'r gwallt ar sail ei frasterau, nid ei broteinau, yw olew afocado (gwnaethoch chi achub eich hun, Healthline).

Blog Gwallt Science-y mae siart anhygoel yn rhestru rhai o'r olewau gwallt mwyaf poblogaidd ac sy'n “cotio” yn erbyn sy'n olewau “treiddgar”. Nid yn unig hynny, ond maen nhw'n gollwng swm hyfryd o wyddoniaeth (heh, dyfalu mai dyna lle cawson nhw eu henw, huh?) Gan esbonio'r gwahaniaeth a'r buddion rhwng y ddau.

Yn dibynnu ar yr hyn sydd ei angen arnoch chi ar gyfer eich gwallt, bydd dod o hyd i'r gymysgedd perffaith o'r ddau fath o olew yn eich helpu i reoli'ch gwallt a'r cynhyrchion rydych chi'n eu defnyddio.

Olew olewydd

Pam fod fy ngwallt yn ei gasáu

Ydych chi'n cofio'r peth a ddywedais uchod yn adran Menyn Shea am gyflwr fy mhen y pen, dermatitis sebborheig? Wel, yr hyn na soniais amdano oedd yr elfennau a'r sefyllfaoedd a all ei waethygu i fflêr llawn.

Ble fydda i'n dechrau? Gadewch imi gyfrif y ffyrdd (mewn unrhyw drefn benodol):

  • Tywydd oer, sych
  • Straen
  • Newidiadau hormonol
  • Persawr a llifynnau penodol
  • Olew / sebwm gormodol
  • Asid oleic

Felly, os yw'ch personoliaeth Math-A sy'n byw yn Alaska ac yn chwysu llawer, rydych chi mewn trafferth HAHAHAHA–

… Sori. 😞

Yn onest, does gen i ddim lle i chwerthin. Cefais ddiagnosis o SD fel plentyn pump oed ac rwyf wedi byw gyda lefelau amrywiol o gosi ers hynny. Efallai nad yw'n swnio'n rhy ddrwg, ond pan gyfunodd gaeafau garw ac oriau hir yn y gwaith, roedd yna ddyddiau roeddwn i eisiau crio.

Sy'n dod â mi yn ôl at olew olewydd.

Mae dermatitis sebborheig yn lefel fwy eithafol o ddandruff - ac mae'r bygiwr bach digywilydd sy'n achosi'r croen y pen fflach, llidiog yn ffwng o'r enw malassezia globosa. Yn ôl WedMD, mae'r ffwng hwn yn tyrchu ei hun i wreiddiau ffoliglau gwallt, lle mae'n ymgartrefu ac yn achosi i gelloedd croen freakio allan a sied bedair gwaith yn gyflymach nag y dylai. Felly, y llid. Felly y naddion. Felly, croen y pen sy'n cosi.

(Ydych chi'n gwingo yn eich sedd wrth i chi ddarllen hwn? Peidiwch â phoeni - felly rydw i hefyd.)

Felly, beth sydd a wnelo hyn ag olew olewydd?

Welp, dyfalu pa ffactor malassazia sy'n bwydo i ffwrdd ohono ac yn ei gynhyrchu?

Asid oleig.

Dyfalwch beth sy'n achosi llid gormodol ac anniddigrwydd croen y pen?

Asid oleig.

Dyfalwch pa olew sy'n cynnwys hyd at 83% o asid oleic ??

Yep.

Beth rydw i'n ei ddefnyddio yn lle

Er na allaf osgoi pob olew sydd â swm nodedig o asid oleic (mae olew afocado yn dal i fod tua 50% ar gyfartaledd), gallaf gymedroli fy nefnydd ohonynt gydag olewau o lefelau llawer is. Mae olew cnau macadamia (~ 19%), olew jojoba (~ 8%), ac, yn rhyfeddol, olew castor (~ 6%), i gyd yn gwasanaethu fel olewau cotio pwerus sy'n helpu i amddiffyn llinynnau gwallt rhag yr elfennau sychu. Ac nid ydyn nhw'n llidro croen y pen. 'Mae hwn yn ddiwrnod hapus.

Aloe Vera

Pam fod fy ngwallt yn ei gasáu

Cofiwch sut wnaethon ni ddechrau'r siwrnai hon? Roedd digon o fenyn shea, a dechreuodd alergeddau latecs? Wel, rydyn ni'n mynd yn ôl i lawr y lôn honno.

Fodd bynnag, mae'r un hon ychydig yn anodd. O'r holl gynhyrchion y mae fy ngwallt yn eu casáu, dyma'r unig un yr oeddwn i wir yn dymuno iddo ei hoffi.

Pan rannodd guru gwallt naturiol Naptural85 aloe vera prepoo sut i ddefnyddio deilen aloe vera ffres, roeddwn i dwfn ym myd gofal gwallt naturiol DIY. Allwn i ddim aros i fynd i'r farchnad ffermwr agosaf, prynu deilen aloe vera, a phrysgwydd sy'n ffrwythau mewnol gooey yn erbyn croen fy mhen!

Fe wnes i ragflaenu'r fideo isod i'r canlyniad terfynol a gafodd Naptural85 ar ôl cymhwyso'r aloe vera a'r olewau ffres (neu, ewch i stamp amser 11:21 os yw WordPress yn blino):

Mae hi'n ymddangos mor hapus, balch, a chyffrous, onid yw hi? Rwy'n falch. Rwy'n hapus iawn, iawn iddi, a dweud y gwir.

Ond wyddoch chi beth?

Nid dyna ddigwyddodd gyda fy ngwallt.

Yn gyntaf, mae problem gyda'r latecs naturiol. Ydy, mae hynny'n iawn: fel menyn shea, mae aloe vera hefyd yn cynnwys latecs. Y tro hwn yn unig, mae'n latecs y gallwch chi weld y foment y byddwch chi'n torri deilen aloe vera.

Cymerwch gip ar y ddelwedd isod. Edrychwch yn ofalus. Gweld y driblau melyn bach tywyll yn rhedeg i lawr o ran fewnol y ddeilen uchaf? Mae hynny, ferched a boneddigesau, yn latecs naturiol - a gall croen fy mhen ei synhwyro yn dod o filltir i ffwrdd.

Es i mewn i'm prepoo yn hollol ymwybodol o hyn i gyd. Roeddwn i wir eisiau'r lefelau plymio o leithder a gafodd Naptural. I. sydd eu hangen hynny.

Fe wnes i lanhau'r aloe orau ag y gallwn; gyda phob rhan yr wyf yn ei thorri, rinsiais y gweddillion latecs gormodol i ffwrdd a'i dabio â thyweli papur.

Serch hynny, yr eiliad y gwnes i redeg y ffiled ar hyd croen fy mhen, roeddwn i'n teimlo hynny - pigau bach bach yn fy arddegau ar fy nghroen. Roedd yn funud, ond roedd yno - roeddwn i mewn gwirionedd yn teimlo fy nghroen yn cipio o'r latecs roeddwn i wedi'i golli.

A allai fod mai dim ond chwarae triciau oedd fy meddwl? A oeddwn i wedi psyched fy hun allan?

O, roedd yn debygol iawn. Nid oedd yn sicr lefel y poen meddwl yr oedd olew olewydd wedi fy rhoi drwyddo ar un adeg.

Ond, pan gafodd popeth ei gymhwyso a'i wneud, a deffrais y bore wedyn i wirio fy nhroadau, roedd gen i broblem fwy:

Ni chafodd fy ngwallt wlychu dim. Felly dyna oedd hynny.

Beth rydw i'n ei ddefnyddio yn lle

Cyn belled â dod o hyd i eilydd yn lle'r buddion y honnir bod aloe vera yn eu darparu ar gyfer y gwallt a'r croen y pen, nid wyf wedi bod yn gwbl lwyddiannus. Ond gall hynny hefyd fod oherwydd nad wyf wedi gorfod ymchwilio mor drwm â hynny i gael rhywun arall yn ei le yn uniongyrchol. Rwyf wedi dod o hyd i raddau amrywiol o lwyddiant gyda gel llin ac Gel mwsogl Gwyddelig, ond mae oedran a chyfrifoldebau eraill wedi gadael llawer llai o amser ac egni imi nag yr oeddwn yn arfer bod wrth baratoi'r dewisiadau amgen hyn.

Wedi dweud hynny, yr hyn sydd wedi gweithio i roi mwy o leithder i mi yn fy ngwallt yw cynhyrchion wedi'u seilio ar fêl, ac mae mêl amrwd yn cael ei ychwanegu at gynhyrchion DIY. Mae mêl yn iachâd, cyflyru, gwrthfacterol, gwrth-ffwngaidd, gwrthlidiol, gwrth-bacteriol, pro-dyfiant, ac yn eithaf blasus (dod yn ôl yn braf, Healthline). Felly am y tro, mae hynny'n gweithio.

Mewn Casgliad

Efo'r ailgychwyn fy nhaith twf gwallt, Rwyf wedi adnewyddu fy ymchwil i weld pa frandiau gwallt eraill y gallaf eu defnyddio a fydd yn fy helpu i lywio'n glir o'r holl gynhwysion hyn. Rwyf wrth fy modd yn perfformio ymchwil gofal gwallt, felly mae wedi bod yn fath o gyffrous i ymchwilio yn ôl i'r meddylfryd hwnnw.

Nawr ein bod ni dros ddegawd i mewn i'r mudiad gwallt naturiol (ac ymhell i gofleidio harddwch gwallt cyrliog), rwy'n gyffrous i ddod o hyd i arloeswyr newydd sy'n gwneud cynhyrchion arbenigol ar gyfer fy mhen freakish, finicky a fabulous.

Pob delwedd (arbedwch y ddelwedd nodwedd) trwy garedigrwydd pixabay ac Pexels.