Delwedd trwy garedigrwydd Amazon.com. 

Tua phythefnos yn ôl, cefais ystwyll am wneud fy nhro allan a Curlformers mae setiau'n para'n hirach.

Roeddwn i'n aros gyda'r teulu y tu allan i'r dref ac roeddwn i wedi blino'n lân un noson nes i ddim hyd yn oed drafferthu tynnu fy nghap satin allan o fy bagiau. Yn lle hynny, ni wnes i ddim ond pîn-afal fy ngwallt newydd Culformed ac es i gysgu. Yn fy nghyflwr cysglyd, roeddwn yn eithaf nerfus ynglŷn â pha mor gybyddlyd a gwamal fyddai fy ngwallt yn y bore - ond ddim yn ddigon nerfus i godi.

Y bore wedyn, cymerais fy ngwallt i lawr i'w wirio a chefais fy synnu gan ba mor syth a glân oedd fy ngwreiddiau. Fe wnes i fflipio fy ngwallt yn ôl - ac ymlaen - er mawr ddifyrrwch i'm teulu, yna ei binio yn ôl i fyny a mynd ar hyd fy ffordd. Y noson honno, gyrrais adref a gwisgo fy sgarff satin a bonet yn ôl yr arfer, troi i fyny'r gwresogydd yn fy fflat yn ôl yr arfer, ac es i'r gwely.

Bore trannoeth, roedd fy ngwreiddiau'n puffy ac yn asio ynghyd â frizziness.

Conundrum annifyr, meddech chi? Rydych chi'n bet. Ac roeddwn i'n bwriadu cyrraedd ei waelod ar unwaith.

Yn amlwg, daw gwlybedd o leithder gormodol - lleithder gormodol wedi'i ddal. Y ddau ffactor sy'n ffurfio cyflwr o'r fath ar groen y pen yw gwres a rhwystr ar groen y pen chwyslyd.

Ergo, ifso-facto, ac ati, ac ati - fe wnes i chwysu gormod.

Er mwyn unioni'r sefyllfa hon, roeddwn i'n gwybod bod yn rhaid i mi gael mwy o aer i groen fy mhen yn y nos, yn union fel pan arhosais gyda fy nheulu. Fodd bynnag, roedd cysgu’n syth ar gas gobennydd cotwm allan o’r cwestiwn yn llwyr. Mae casys gobennydd cotwm a'r holl ffabrigau cysylltiedig yn gweithredu fel un o dri chanolrif, neu gyfuniad o'r tri:

  • Sbwng amsugnol, yn amsugno pob maint o leithder o'r siafftiau gwallt ac yn gadael dim ar ôl i'ch pen.
  • Gwehyddu sgraffiniol sy'n sleifio gwallt yn ficrosgopig ac yn achosi difrod cyflymach - gan arwain at drimiau amlach a chadw llai o hyd.
  • Adeiladu gwres yn ystod y nos, gan eich gadael yn anghyfforddus, yn ddiangen o boeth ac - wel, yn frizzy.

Fe wnes i hyd yn oed wirio priodweddau satin o'r bonedau rydw i'n eu prynu ac roeddwn i ychydig yn ddiguro pan wnes i ddarganfod bod hyd yn oed mwy o satinau “fforddiadwy” o wehyddion cymysg, synthetig (gan gynnwys olewau a phlastigau) a oedd, er yn well na gorwedd yn rhydd yn unig cotwm, nid oedd y gorau y gallwn ei wneud o hyd.

Felly, euthum ymhellach nes i mi ddod ar briodweddau casys gobennydd sidan. Roedd yr eiddo rhwng sidan - sef sidan charmeuse - a ffabrigau eraill filltiroedd ar wahân:

  • Mae sidan yn llai na 15% yn amsugnol yn erbyn amsugnedd 100% cotwm. Mae hyn yn golygu y bydd mwyafrif yr olewau a'r hufen nos ar eich gwallt a'ch wyneb yn aros lle rydych chi'n eu rhoi.
  • Mae sidan yn naturiol, yn deillio o'r mwydod sidan sy'n eu plethu. Felly, mae'r proteinau yn y ffibrau sidan mewn gwirionedd yn cynorthwyo'ch llinynnau gwallt, hyd yn oed yn benthyca mewn cryfder parhaol.
  • Mae natur esmwyth y gwehyddu charmeuse yn caniatáu i linynnau gwallt lithro'n hawdd ar hyd ei wyneb. Dim ffrithiant, dim toriad, dim frizziness.
  • Rheoleiddiwr tymheredd yw sidan. Os ydych chi'n boeth, bydd yn eich cadw'n cŵl. Os ydych chi'n oer, bydd yn eich cadw'n gynnes. Nid oes gwir angen fflipio'ch gobennydd bob pum munud.

Rwyf wedi gwisgo boned cysgu ers pan oeddwn yn bum mlwydd oed. Mae'n debyg y gallwn gyfrif y nifer o weithiau nad wyf wedi gwisgo unrhyw beth i amddiffyn fy ngwallt gyda'r nos. Felly roedd y meddwl am fynd yn wallt “commando” ychydig yn wefreiddiol - drwg, hyd yn oed.

Prynais a cas gobennydd sidan o Amazon yr wythnos diwethaf gan ddefnyddio llongau safonol, a chyrhaeddodd o fewn tridiau. Er gwaethaf y disgrifiad o gau amlen plygu yng nghanol y gobennydd yn ôl, roedd hi i un ochr ar y cefn mewn gwirionedd. Gweithiodd hynny'n well i mi, er nad oedd gen i unrhyw fwriad i fflipio'r gobennydd.

Roedd y cas gobennydd ei hun yn llyfn ac yn rhyfeddol o feddal. Y tro diwethaf i mi gysgu ar obennydd “sidanaidd”, roeddwn i’n wyth oed, ac roedd fy mhen yn dal i lithro i ffwrdd o’r top sgleiniog, swmpus. Roedd yn ddoniol, ond nid oedd yn gyffyrddus. Yn yr achos hwn, ni allwn helpu ond rhwbio fy nwylo dros wyneb y gobennydd ar hap, gan ryfeddu at y gwehyddu satin ar y ffibrau sidan.

Mae cwsg ar y cyfan wedi bod fel y bu erioed. Llwyddais i beidio â fflipio'r gobennydd - dim fy mod i'n teimlo bod angen i mi wneud hynny. Yn dal i fod, rwy'n credu bod gen i bryder yn cysgu heb fonet; fe ddeffrodd pob sŵn bach fi, ac roeddwn i eisiau tynnu blaen fy sgarff i lawr.

Fe wnes i docio fy ngwallt yr wythnos hon a rhoi troeon bach i mewn, gan eu clymu mewn gwahanol swyddi wrth i mi gysgu'n syth ar y gobennydd am y pum niwrnod diwethaf. Hyd y gwelais bob bore, mae fy nhroadau wedi bod yn dynn ac wedi aros yn union lle y rhoddais nhw y noson gynt. Y prawf mawr fydd y tro nesaf y byddaf yn rhoi Curlformers i mewn, yr wyf yn disgwyl ei wneud yr wythnos nesaf. Byddaf yn eich hysbysu am y cynnydd, ond hyd yn hyn, cystal.