Nid oes unrhyw well teimlad na bod yn brysur, yn enwedig pan mae'n golygu gweld ffrindiau a theulu. Wedi dweud hynny, mae'n bryd mynd yn ôl i swing yr yrfa ysgrifennu. Rwy'n falch bod yfory yn Ddiwrnod Llafur a bydd yn caniatáu diwrnod llawn i mi ysgrifennu fy mwtyn i ffwrdd. Yn wir, nid yn ysgrifennu fy mwtyn i ffwrdd - yn gyntaf oll, cuz a fyddai'n cymryd dyddiau - wythnosau, hyd yn oed. Mae fy mwtyn yn ofnadwy o ddigonol, a sut byddwn i'n eistedd hebddo?

Beth bynnag.

Dros yr wythnos ddiwethaf, dechreuais bori trwy ysgrifennu gwefannau a blogiau i gael fy ail-ysbrydoli ar fy nhaith ysgrifennu. Gwneuthum gynlluniau i fynd i gynhadledd fy awdur cyntaf. Dewisais gynnwys i ysgrifennu tuag ato erbyn eu dyddiadau cau misol. Ailwampiais fy mlog i roi mwy o wybodaeth iddo, mwy o hygyrchedd, a mwy o opsiynau hawdd eu darllen. Mae gen i lawer o waith i'w wneud o hyd, ond mae gwybod fy mod i'n cymryd camau yn y cyfeiriad ysgrifennu (ysgrifennu! Ei gael?!) Wedi rhoi'r ysfa a'r cyffro i mi ddal ati.

Ar gyfer darpar awduron eraill sy'n edrych i ddod o hyd i rai blogiau a gwefannau a fydd yn eu cadw i fynd, rwyf wedi rhestru fy nghariadau, hen a newydd, isod.

Tudalennau Gwasgaredig

Os ydych chi'n caru ffuglen oedolion ifanc (meddyliwch The Fault In Our Stars) a'r teimlad ffres, cyfoethog y gall ei ddarnau o'r ansawdd uchaf ei ddarparu, rwy'n argymell dilyn y blog hwn. Nid yn unig y byddwch chi'n dod i gysylltiad â Dot Hutchison, un o'r prif awduron yn y genre LlI, byddwch chi'n cael ychydig yn ychwanegol gyda rhywfaint o ddyfnder Shakespearaidd a choeden o awduron eraill.

Er bod y blog hwn wedi bod mewn cylchrediad ers mis Chwefror 2011, mae Dot Hutchinson wedi bod yn ysgrifennu ers iddi fod yn yr ysgol uwchradd - a hyd yn oed o'r blaen. Bydd ei nofel gyntaf, Elsinore Drowning, mewn siopau llyfrau Fall 2013. Sut ydw i'n gwybod hyn? Mae hi'n ffrind hir i mi, ac rwy'n falch o'i gweld fel cydweithiwr ysgrifennu, arloeswr, ac yn ffynhonnell cysur yn ystod fy amseroedd tywyllach.

Edrychwch ar ei blog yma am ysgrifennu cyngor, rhoddion, storïau, ac adolygiadau llyfrau.

Cronfeydd i Awduron

Mae'r enw'n dweud y cyfan. Os ydych chi newydd ddechrau eich gyrfa ysgrifennu ac eisiau cael teimlad o'r gwahanol lwybrau a fydd yn talu am eich geiriau, dyma rywle rydych chi am ymweld ag ef. Fel un o 101 Gwefan Gorau Awduron Digest ar gyfer Awduron 11 mlynedd yn syth, mae'r wefan hon yn llunio o blith llu o farchnadoedd i'w gwneud hi'n hawdd chwilio am y gilfach a fydd yn eich gwneud y mwyaf proffidiol. Mynnwch yr opsiwn o'r cylchlythyrau biweekly sylfaenol rhad ac am ddim neu, am ddim ond $ 15 y flwyddyn, rhestr fwy helaeth o dros 75 o gyfleoedd y rhifyn. Yn ogystal â'r rhestr o gronfeydd, gallwch hefyd ddarllen cofnodion blog sylfaenydd FFW, C. Hope Clark, yn ogystal â dilyn ei chynnydd wrth iddi barhau â'i gyrfa ysgrifennu ei hun.

Cliciwch yma i weld pa gystadlaethau a grantiau y gallwch fod yn gymwys ar eu cyfer.

Y tu hwnt i Ddu a Gwyn

Nid blog un person mo hwn, ond mae'n ymdrin â llawer o bynciau nad wyf wedi gallu eu trafod â llawer o bobl yn fy mywyd. Nid yw’n gyfrinach i unrhyw un sy’n fy nghlywed yn agor fy ngheg na fyddwn yn cael fy ystyried yn fenyw Americanaidd Affricanaidd “draddodiadol”. Mae hyn wedi bod yn fendith ac yn felltith ar fy rhan. Rwy'n gwerthfawrogi fy unigoliaeth yn fwy na dim ac nid oes gennyf unrhyw fwriad i erioed gadw fy hun i safon yn y gorffennol neu'r dyfodol. Fodd bynnag, wrth geisio mynegi hyn, mae'r duedd i gael fy nghamddeall - i gael fy nhrin fel pe bawn i'n ymddwyn fel unrhyw beth heblaw fy hil. Pan wnes i ddod o hyd i Beyond Black & White, roeddwn i'n teimlo, am un o'r tro cyntaf yn fy mywyd, fel pe gallwn roi'r gorau i ddal fy anadl.

Wedi'i sefydlu gan fenyw ddu sy'n briod yn hapus â dyn gwyn, mae'r wefan yn canolbwyntio ar fenywod Americanaidd Affricanaidd a'u grymuso â llais sy'n dweud, “Gallwch chi fod yn wahanol i'r norm - a gallwch chi fod yn hapus o hyd.”

Trafodir gwleidyddiaeth, perthnasoedd, bywyd bob dydd, a mwy yma.  Cliciwch yma i edrych.

Beirdd ac Awduron

Am dros ddeugain mlynedd, mae'r sefydliad dielw hwn wedi bod yn gwasanaethu ysgrifenwyr creadigol gyda chyllid, addysg, cyngor ac offer eraill a fydd o gymorth yng ngyrfa unrhyw awdur. Maent yn cyhoeddi cylchgrawn hefyd, sydd ond yn ehangu ar eu brand trwy dynnu sylw at gyfweliadau, rhaglenni MFA, a phreswyliadau ledled y wlad.

Rwy'n dal i bori trwy'r wefan hon, ond hyd yn hyn, rwy'n hoffi'r hyn rydw i wedi'i weld. Rwy'n fwy o syndod na wnes i ddod o hyd i'r wefan hon yn gynharach. Yn fy marn i, mae'n sefyll yr un mor gyffredin â Crynhoad yr Awdur. Ond wedyn, nid yw'r mwyaf prif ffrwd o reidrwydd yn hafal i'r gorau, ynte?

Ar unrhyw gyfradd, rwy'n argymell edrych ar y wefan hon.

Nathan Bransford - Awdur

Yn olaf ond byth lleiaf - ewch allan o fy mhen freakin.

Mae blog a safle gwybodaeth Nathan Bransford yn lliwgar, mae'n ddifyr, ac mae'n weledol. Mae fy ymennydd yn blentyn wrth galon, ac mae'r erthyglau rydw i wedi edrych arnyn nhw hyd yma wedi ei fwydo'n fawr. Fel nofelydd plentyn, rheolwr cyfryngau cymdeithasol CNET, a chyn asiant llenyddol, mae Nathan yn gwybod sut i ddenu’r dorf i mewn. Mae ganddo 101,000 o ddilynwyr ar Twitter a dros 6,000 o danysgrifwyr ar Facebook. Hyd yn oed pe bai ganddo sero, serch hynny, byddwn yn dal i'w ddilyn yn falch.

Mae Nathan yn postio’r cwestiynau a’r pryderon nad wyf wedi eu gweld yn unman arall - y gwir “lawr a budr” am yr hyn y mae’n ei olygu (ac yn teimlo fel) i fod yn ysgrifennwr newydd unig, anobeithiol, obsesiwn, gwallgof, gwamal. Ac mae'n ei wneud gyda lluniau hwyliog a hiwmor. Wrth ei fodd.

Cliciwch yma a chofleidio realiti gwyllt y byd ysgrifennu.


A dim ond pump o'r safleoedd yw hwn. Mae daioni yn gwybod fy mod i wedi colli rhywfaint. Os oes unrhyw wefannau eraill yr hoffai unrhyw un eu hargymell, byddwn i wrth fy modd yn clywed amdanyn nhw. Mae ffynnon gwybodaeth, diolch byth, yn eithaf diddiwedd.