Sut ydw i'n dy garu di? Gadewch imi gyfrif y ffyrdd.

Elizabeth Barrett Browning

Dylwn fod wedi sylweddoli ers talwm mai dim ond pethau gwallgof sy'n digwydd am 11 o'r gloch y nos.

I mi, roeddwn yn ceisio finagle matres gwely-mewn-bocs maint brenhines trwy fy nrws ffrynt, wrth imi aros i un o fy ffrindiau ddod heibio ar ôl gwaith a fy helpu i ei lusgo i fyny'r grisiau i'm hystafell wely. Cefais fy ngwifrau o ddiwrnod hir (a nos) o gyfarfodydd busnes trwy'r dydd a chinio hwyr y nos. Roedd yr ymdrech i aros yn gymdeithasol ac yn sgwrsio gyda dros 60 o weithwyr cow am dros 12 awr yn syth wedi fy ngalluogi i ddraenio, ond eto'n fwrlwm o ryddhau fy llonyddwch mewnol i'r eithaf.

Cadarn, roedd yn rhaid i mi fod yn effro erbyn 5:30 y bore wedyn. Ond dagnabbit, roedd angen i mi fod yn B.

Wrth aros am fy ffrind, mi wnes i droi ymlaen Netflix i weld beth allwn i ei chwarae yn y cefndir wrth baratoi llwybr i fyny at fy ystafell wely. Roeddwn yn dal i fod yng nghanol enfawr Decluttering yn null Marie Condo, ac roedd dillad, cynwysyddion, cartonau, a chrap llythyren-c arall ym mhobman. Ond stori am swydd arall yw honno.

Yn fy ymdrechion i ehangu fy mhleser gwylio (roeddwn i eisoes wedi gwylio'r hec allan Y Tad Brown, Ei Nailed, ac Cenedl Cartrefi Bach), Fe wnes i sganio trwy'r edefyn tueddu o sioeau i weld beth oedd yn boblogaidd.

A dyna pryd y gwnes i gloi ar y sioe gyntaf, Mae cariad yn ddall.

Yn ôl y crynodeb - oh, hec, pwy ydw i'n rhoi cynnig arnyn nhw? Gwyliwch y trelar isod!

Fy meddwl cyntaf wrth wylio'r trelar?

Pa sioe realiti gêm gariad gysgodol, wirion, chwerthinllyd smut ydyn ni'n ei rhoi allan yna nawr? A yw'r bobl hyn wir yn meddwl eu bod yn mynd i ddod o hyd i gariad hirhoedlog heb weld y person maen nhw'n siarad ag ef yn gyntaf?

Dilynwyd hyn, wrth gwrs, gan fy ail feddwl:

Pam nad ydw i wedi pwyso chwarae eto?

Hanes Byr o Ddyddio

Nawr, ni fyddaf yn gofyn am faddeuant am fy nyfarniad brysiog a rhyfygus o Mae Cariad Yn Ddall. (Er y byddaf yn bendant yn ymddiheuro am unrhyw normau dyddio diwylliannol yr wyf efallai wedi'u colli, gan fy mod yn cydnabod bod gan bob poblogaeth eu harferion personol nad wyf efallai yn ymwybodol ohonynt.)

Fel rhywun sydd wedi ac yn parhau i gael y cynnydd a'r anfanteision o gwrdd â phobl â golwg, rwy'n cyfaddef fy mod ychydig yn genfigennus o'r werin sengl fwy anturus sy'n barod i gymryd y risgiau hyn sy'n ymddangos yn rhyfedd i ddod o hyd i gariad.

Ond yna, wrth gwrs, mae'n rhaid i mi gamu'n ôl hyd yn oed ymhellach. Ydi'r Mae Cariad Yn Ddall rhagosod hyd yn oed y dechneg fwyaf eithafol yr ydym ni fel bodau dynol wedi'i hymgorffori yn ein repertoire dyddio?

Yn hollol. Nid yw.

Ym myd y teledu sy'n dyddio ar ei ben ei hun, dim ond un gangen o'r sioe gemau cyhoeddus yw'r sioe dyddio realiti. Y Baglor / Bachelorette masnachfraint, yr Joe Millionaire, Y Ynys Gariad, a’r holl ddramâu dyddio “watch-and-whoop” eraill o’r un anian yn syml yw diwedd cynffon llinell hir o gemau rhamant a wnaed yn boblogaidd yn yr Unol Daleithiau trwy Y Gêm Dyddio yn 1965 (diolch, Wikipedia!).

Dyma gipolwg bach ar y gwreiddiol Gêm Dyddio. Adnabod y bachelorette?

Unwaith eto, dim ond y rhan deledu o ddyddio yw hon. Beth am fyd dyddio rhyngrwyd? O fewn blynyddoedd i'r rhyngrwyd ddod yn lle cyhoeddus i'r cyhoedd ei gymysgu, roedd safleoedd dyddio fel OkCupid, eharmony, a Match yn defnyddio gwahanol dechnegau, algorithmau a gwybodaeth bersonol i baru pobl, yn aml heb gymorth llun.

Roedd hyd yn oed safleoedd arlwyo ar gyfer daddies siwgr yn chwilio am fabanod siwgr mewn cytundeb cydsyniol i ddarparu cwmnïaeth wrth dderbyn cefnogaeth a gofal ariannol.

(Sut ydw i'n gwybod hynny? Cwestiwn da.… Symud ymlaen! 😇)

Ond beth os awn hyd yn oed ymhellach yn ôl a chamu i ffwrdd o'r hyn y mae'r datblygiadau mewn technoleg wedi'i ysgogi wrth ddyddio addasu, ac edrych ar yr hyn y mae diwylliannau wedi bod yn ei wneud ers canrifoedd?

Gwneud “Trefniadau”

Trwy gydol hanes a diwylliannau amrywiol, mae cyplau wedi cael eu cysylltu nid yn unig hyd yma (neu “lys,” fel y’i gelwid), ond â phriodi. Hysbysodd teuluoedd brenhinol, cyfoethog a / neu ddylanwadol y genhedlaeth nesaf yn union pwy yr oeddent yn mynd i'w briodi, pan oeddent yn mynd i briodi, ac weithiau, pam. Yn aml, dymuniadau i gadw'r llinell waed yn bur, graddfa'r pŵer a dipiwyd i'r cyfeiriad cywir, a hyd yn oed i gynnal cyfoeth ac eiddo, oedd y rhesymau dros yr undebau hyn. Pe bai'r cwpl yn cwympo mewn cariad - yn sicr, gwych, mae hynny'n eithaf lwcus. Y prif nod oedd y rhesymau uchod, ynghyd â'r cyfle i gynhyrchu etifedd neu ddau a allai gario'r llinach ymlaen a phrofi cryfder y bond (* peswch * a bywiogrwydd y gŵr).

Gallai'r cwrteisi cyn y priodasau hyn amrywio rhwng cyplau. Roedd yna adegau pan fyddai'r pâr yn rhyngweithio dim ond trwy ohebiaeth (aka llythyrau) yr holl ffordd i ddiwrnod y briodas. Bryd arall, byddai pob plaid yn defnyddio dirprwy (aka cynrychiolydd) a fyddai'n gwneud yr holl benderfyniadau ar ran eu hochr. Honnir, cyfarfu’r Brenin Louie a’r Frenhines Marie Antoinette (a briodwyd i wella cysylltiadau rhwng eu gwledydd cartref yn Ffrainc ac Awstria, yn y drefn honno) ddeuddydd yn unig cyn iddynt briodi.

Yn wahanol i'r gemau dyddio a'r cyfarfodydd yr ydym yn eu cynnal heddiw, nid oedd gan y mwyafrif o briodasau a drefnwyd y moethusrwydd i wrthod eu hundeb penodedig. Gallai gwneud hynny ddod â chywilydd, adfail, tlodi, alltudiaeth, neu bob un o'r uchod i'r aelwyd gyfan, clan, teyrnas - cewch y pwynt. I wneud iawn am y difetha enw da hwn, gallai’r gwrthodwr gael ei daflu allan, ei ddigio, ei fychanu’n gyhoeddus, neu hyd yn oed ei ladd.

Ychydig flynyddoedd yn ôl, dywedodd fy nhad wrtha i am ffrind iddo ei fod eisiau i mi gwrdd - “dim ond i ddod i adnabod,” meddai. Pan ofynnais am lun, fe wnaeth fy nhad ei ddiffodd a dweud, “Byddwch chi'n ei hoffi. Mae'n edrych yn ifanc am ei oedran, a bydd yn gofalu amdanoch chi. ”

Uh Huh.

Pan gyfarfûm â'r “ffrind” hwn dros ginio, roedd yn amlwg iawn na fyddai ail ddyddiad yn mynd i fod. Roedd yn ddyn neis iawn ac mewn gwirionedd nid oedd yn edrych yn ddrwg. Fodd bynnag, mae cemeg rhwng dau berson yn dibynnu ar y ddau berson hynny yn unig, ni waeth faint mae'r bobl agosaf atynt yn hyrwyddo'r undeb ar eu rhan.

Pan ddarganfu fy nhad nad oedd y cyfarfod wedi gweithio allan, nid oedd yn fy nghywilyddio nac yn fy mhoeni. Fodd bynnag, yn sicr nid oedd y llygad drewdod a basiodd i mi am yr ychydig wythnosau nesaf yn bicnic, chwaith. Ond byddaf yn cymryd hynny dros gywilydd cyhoeddus, neu - wyddoch chi - yr opsiynau eraill unrhyw ddiwrnod.

A yw'r Dyddiad “Organig” yn dal i fodoli?

Gall yr holl adolygiad hwn dros ddyddiadau dall a dyddiadau wedi'u trefnu daflu rhywfaint o gynhesrwydd ar y ffenomen a elwir yn “cwrdd â rhywun yn naturiol.” Efallai y bydd hyd yn oed yn taflu pryderon at bobl sengl sy'n teimlo fel eu bod wedi rhoi cynnig ar bob rhodfa, pob steil dyddio gimig allan yna.

Mae'r rhestr yn mynd ymlaen. O, bachgen, a yw'n mynd ymlaen.

Mae dyddio ar-lein, a oedd unwaith yn cael ei ystyried yn rhan o'r byd gimig, bellach yn rhan o'r norm - hyd yn oed os nad yw pawb eisiau iddo fod. Griddfanodd fy nghyd-ffrind sengl Cathy yn llwyr pan glywodd fod cydweithiwr ar y cyd a oedd wedi bod yn adlamu perthynas wedi torri ers misoedd, yn sydyn wedi dod i ben â newyddion am ymwneud â rhywun arall. Sut wnaethon nhw gwrdd? Trwy ap dyddio, wrth gwrs!

“Rwy'n golygu, o ddifrif?” Syrthiodd Cathy mewn siom. “Onid yw'n bosibl cwrdd â phobl yn organig mwyach?”

Fe wnes i rannu ei rhwystredigaeth. Roeddwn i wedi ymwneud fy hun â safleoedd dyddio ers blynyddoedd yn fy ugeiniau. Er ei bod yn haws ennill “casgliad” o opsiynau heb orfod sbriwsio i fyny a gadael y tŷ (breuddwyd hynod fewnblyg!), Cefais yr holl brofiad yr un mor ddraenio. Gall cymaint o luniau pobl sgrolio ar draws y sgrin, gall eich gadael wedi blino'n lân a hyd yn oed yn ddideimlad i ddewis un neu ddau sydd wir yn dal eich sylw.

Yna, wrth i’r datguddiad o ba mor drwchus y gorchudd rhwng sefyll defnyddwyr suddo i mewn, ffrwydrodd y cyfle i “gatio” - hynny yw, gorwedd am unrhyw a phob agwedd amdanoch chi'ch hun, gan gynnwys oedran, rhyw, pwysau ac ymddangosiad cyffredinol.

Nid yw hynny'n golygu nad yw dyddio ar-lein yn opsiwn ymarferol i gwrdd â phobl o safon - ymhell ohono. Wedi'r cyfan, eich bod yn pobl o safon, onid ydych chi?

Ac mae eich ffrindiau sengl yn bobl o safon hefyd.

Ac rwy'n siŵr bod gan bob un ohonoch o leiaf un proffil wedi'i greu ar eharmoni, okCupid, Tinder, Bumble. Dim ond mater o bobl o safon sy'n cysylltu â'r bobl o safon. Efallai y bydd yn cymryd ychydig o amser, ond bydd yn digwydd.

Ryw ddiwrnod, efallai y byddaf yn mentro yn ôl i fyd dyddio ar-lein, i weld a oes unrhyw beth wedi newid yn y ffordd y gallaf gwrdd â daioni o'r un anian. Yn ddiweddar cefais fy nghyflwyno i erthygl addysgiadol iawn, “Safleoedd Dyddio Ar-lein Gorau Yn Seiliedig ar Adolygiadau manwl, ”Roedd hynny nid yn unig yn ymchwilio i rai o’r safleoedd dyddio mwyaf poblogaidd; darparodd hefyd fanylion meintiol ar faint o ymchwil a aeth i'r erthygl.

Roedd yr erthygl hefyd yn wrthrychol; roedd yr adran gyntaf ar frig y dudalen yn ofod “angen gwybod” a roddodd y datganiadau canlynol:

Nid yw safleoedd dyddio yn cynnal gwiriadau cefndir ar eu defnyddwyr.

Yn 2018, collodd Americanwyr $ 143 miliwn i sgamiau rhamant.

Gellir rhannu gwybodaeth yn eich proffil â thrydydd partïon.

Nid yw cwisiau personoliaeth o reidrwydd yn arwain at well gemau.

O defnyddwyradvocate.org

A yw'r datganiadau hyn yn sownd ar y brig i'ch rhwystro rhag dod o hyd i gariad trwy safle dyddio? Nid wyf yn credu hynny. Yn hytrach, dyma gyfle i addysgu'ch hun yn llawn a chymryd dyddio o ddifrif, ni waeth pa ddull rydych chi'n ei ddefnyddio hyd yn hyn.

Yn union fel pan fydd “ar ddamwain” yn rhedeg i mewn i ddieithryn ciwt, yna cwrdd â dieithryn am goffi drannoeth, mae angen i chi fod yn realistig ar yr hyn rydych chi'n ei wybod - a ddim yn gwybod - amdano ef / hi.

Nid yw'r “nhw” anghorfforol yn dweud bod “gwybodaeth yn bwer” ar gyfer nuthin '.

Y Ffordd Orau i Ddod o Hyd i Gariad

Nid yw gwir gariad wedi'i adeiladu ar ffantasïau, gobeithion a breuddwydion afrealistig. Wedi dweud hynny, a yw'n anghywir ffantasïo a gobeithio ac edrych ymlaen at gwrdd â rhywun sy'n gwneud ichi wenu yn y bore ac sy'n eich dal yn dynn gyda'r nos?

Abso-freakin-lutely ddim.

A yw'n anghywir mentro ym myd cariad?

Nope. Nuh uh.

Os ydyw, dwi'n flippin yn anghywir tan ddydd Mawrth a thu hwnt.

Waeth beth ydych chi'n ei wneud neu sut rydych chi'n dyddio, ar ôl i chi wneud eich ymchwil, addysgu'ch hun a sicrhau eich diogelwch - unwaith y bydd cariad yn dechrau go iawn ... gadewch iddo ddigwydd yn naturiol. Yr unig reolaeth sydd gennych chi ynghylch a yw'r person arall yn eich cael chi mor rhyfeddol ag yr ydych chi'n dod o hyd iddyn nhw, yw gyda chi'ch hun.

O'r hyn rydw i wedi'i glywed, diweddglo tymor Mae cariad yn ddall wedi postio ar Netflix. Cyplau delfrydol a gwyliau trofannol o'r neilltu, yr hunanreolaeth sy'n eich helpu i gadw gafael ar realiti wrth i chi ddod wyneb yn wyneb am y tro cyntaf gyda'r person rydych chi wedi cwympo mewn cariad ag ef ar ôl ychydig wythnosau yn unig. Rhaid imi feddwl tybed faint o'r cystadleuwyr hyfryd hynny a gofiodd hynny.

… Mae cemeg rhwng dau berson yn dibynnu ar y ddau berson hynny yn unig, ni waeth faint mae'r bobl agosaf atynt yn hyrwyddo'r undeb ar eu rhan.