(Diweddariad B - Hydref 16, 2020: Cyfarchion, i gyd! Rydw i wedi bod yn chwarae mwy o gemau, oherwydd bydd cwarantîn hwyr yn gwneud hynny, am wn i. Rwyf bob amser yn chwilio am rai sy'n cadw allan fel breuddwyd gamer fewnblyg. Welp, gwnaeth un newydd y rhestr. 😃 Mae croeso i chi edrych arno isod!)

Cliciwch yma i fynd yn syth at y rhestr o gemau.

Rwyf wedi bod yn gamer ers pan oeddwn yn bum mlwydd oed. Ar ddiwedd yr 1980au, roedd fy nheulu yn un o'r cyntaf yn ein cymdogaeth i fod yn berchen ar gyfrifiadur Apple Macintosh. A bachgen, a wnaethon ni ei ddefnyddio.

Y gêm gyntaf i mi a fy chwaer ei chwarae ar ein Apple II newydd sbon o'r radd flaenaf oedd y puzzler pixelated, Meddyliwch yn Gyflym!

Lluniwch lun hyrwyddo cyflym
Llun drwy garedigrwydd Gemau Moby. Ermagosh, yr yn teimlo.

Mae gwneud chwiliad Google ar y gêm hon wedi dod â thon o hiraeth yn ôl o'r pethau nad oeddwn yn gwybod y gallwn eu teimlo. Gan ddrysu drysfeydd y castell i ddod o hyd i'r allweddi a fyddai'n eich helpu i adeiladu'r marchog a fyddai'n dinistrio'r ddraig ... gan droi doorknobs i rwystro'r mwydod llysnafeddog ofnadwy cyn iddyn nhw eich bwyta chi ... addasu lefelau eich castell eich hun i'ch ffrindiau roi cynnig arnyn nhw ... kc% ^ ne9 * 8r5RT…

Ond yr wyf yn digress.

Y rheswm pam fy mod yn magu'r syniad o hapchwarae fideo yn y lle cyntaf, yw oherwydd i mi sylwi ar fwlch difrifol mewn gemau nad wyf yn teimlo sy'n cael eu dathlu'n ddigonol ar draws cymunedau Dewch i Chwarae y dyddiau hyn. Efallai oherwydd nad nhw yw'r rhai mwyaf cyffrous neu syfrdanol yn weledol, neu efallai oherwydd eu bod yn hen. I. Bydd daliwch ar fy nghariad at gemau ymhell ar ôl hyd yn oed aeth eu cyhoeddwyr yn fethdalwr.

Mae'n rhaid dweud bod pawb yn fath gwahanol o gamer.

Mae fy nheulu cyfan i gyd yn wahanol fathau o gamers. Hyd yn oed fy rhieni.

Fel, o ddifrif, nid ydych wedi byw nes eich bod wedi gweld cynddaredd fy mam (wel yn ei chwedegau) yn rhoi'r gorau iddi dros ystod o gemau fel Ffyrdd Crossy or Paradwys Burnout.

Rwy'n ail-grwydro.

Fy hoff ddewis personol o gemau yw gemau antur datrys posau. Rhowch gêm gyfartal, llawn stori i mi gyda chymeriadau datblygedig, deialog glyfar, a set ddeallus, berthnasol o broblemau i'w datrys, ac rydw i'n wersyllwr hapus am wythnosau.

Yn fyr?

Rhowch gêm i mi sy'n chwarae fel nofel dda. Rhowch gêm i mi sy'n hyrwyddo ymdeimlad o dawelwch a chysur wrth i mi ei chwarae - gêm y gallai ffrind da neu ddau eistedd yn yr ystafell gyda mi a gwneud eu peth eu hunain wrth gadw cwmni i mi ar yr un pryd.

Rydw i wedi dod i sylweddoli mai fy hoff fathau o gemau yw'r hyn y gallai llawer o fewnblygwyr quintessential fynd amdani. Fel yr honnir yn gyffredin, mae rhai o ymddygiadau mwyaf adnabyddus mewnblyg (trwy garedigrwydd Mewnblyg, Annwyl) fel a ganlyn:

  • Mae'n anodd cau eich monolog mewnol.
  • Rydych chi'n gwneud eich meddwl gorau ar eich pen eich hun.
  • Rydych chi'n sylwi ar fanylion y mae eraill yn eu colli.
  • Gallwch ganolbwyntio am gyfnodau hir.
  • Rydych chi'n byw yn eich pen.
  • Rydych chi'n hoffi i bobl wylio.

Mae pob un ohonynt yn mynd yn enwog wrth chwarae gemau antur puzzler clasurol.

Rwy'n credu bod pobl nad ydyn nhw'n fewnblyg yn aml yn tybio y gallai fod angen i fewnblyg symud yn arafach, oherwydd rydyn ni'n meddwl yn arafach.

Nid ydym yn meddwl yn arafach; ni cymryd mwy o amser i brosesu'r ffyrdd mil ac un y gallwn ymateb i'r sefyllfa dan sylw.

Felly, nyah i unrhyw un sy'n meddwl felly.

Ond dwi'n ail-dreulio. Dewch inni gyrraedd y pethau da.

Gyda 31 mlynedd o brofiad chwarae gemau, hoffwn gyflwyno'r rhestr o fy hoff gemau fideo sydd wedi'u cymeradwyo'n hynod fewnblyg. Cliciwch ar bob tab i ddarllen y crynodeb byr, yn ogystal â pham y gallai weithio i fewnblyg glasurol. Er imi gysylltu'r gemau â'u fersiynau ar Stêm, gellir dod o hyd i rai gemau hefyd trwy gonsolau gemau a hyd yn oed mewn fformat symudol.

Felly darganfyddwch, ewch ar goll yn y stori, a mwynhewch!


NODYN!  Er fy mod yn galw'r rhestr hon yn rhestr ar gyfer mewnblyg, rwyf hefyd yn argymell rhoi cynnig ar y rhestr hon os

  • Rydych chi wedi bod eisiau rhoi cynnig ar gêm fideo erioed ond nid oeddech chi'n siŵr beth i ddechrau.
  • Nid ydych chi'n hoffi gemau treisgar, brawychus, ymateb cyflym na saethwr person cyntaf.
  • Ni allwch byth chwarae ar y cyflymder sydd ei angen arnoch i ddatrys posau mewn gemau eraill. (* yn codi llaw *)
  • Rydych chi'n mynd i banig mewn gemau. LLAWER. (* LLAWER YN CODI *) 

Gemau Fideo Clasurol ar gyfer Mewnblyg

Poster Bwndel Blackwell

Adeilad:  Mae Roseangela Blackwell yn fenyw ifanc sydd â chyfrinach deuluol y byddai'n well ganddi ei hanghofio i ddechrau: ysbryd o'r enw Joey Mallone y mae ei henaid (ahem--Dydd Sul) dyletswydd yw helpu ysbrydion coll i symud i'r bodolaeth nesaf. Gan fod y bartneriaeth annhebygol hon yn canfod eu rhigol ar draws 5 gêm, fodd bynnag, maent yn sylweddoli mai arwain ellyllon tuag at y Golau yw'r lleiaf o'u problemau.

Pam y bydd Introverts wrth ei fodd:  Roseangela yw'r arwres quintessential lletchwith, amharod (ac ie, mewnblyg) sy'n gorfod dysgu goresgyn ei materion cymdeithasol dim ond er mwyn cyrraedd y pos nesaf. Mae ei pharu gyda'i sidekick sbectrol mwy allblyg yn creu cyfnewidiadau hwyliog a gameplay unigryw hyfryd. Mor eironig mai'r un o'r pâr a fyddai caru i sgwrsio pawb - methu.

Hefyd, os ydych chi'n ffan o gemau pos pwynt-a-chlic pixelated o ddiwedd yr 1980au - 1990au (meddyliwch Cwest y Brenin, Quest Gofod, Chwedlau Kyrandia, a llu o rai eraill), byddwch yn llwyr addoli'r gyfres hon.

Poster Edith Finch
Gwaith celf a delwedd trwy garedigrwydd ac eiddo Giant Sparrow ac Annapurna Interactive. Cliciwch y ddelwedd i fynd i'r gêm!

Adeilad: Weithiau, mae'n rhaid ichi edrych ar farwolaeth rhywun i ddysgu am ei fywyd.

[Sori, lil morbid. Cadwch gyda mi!]

In Beth Olion Edith Finch, dyna'r cyfan sydd gennych ar ôl wrth ichi ddychwelyd i gartref dirgel ac ecsentrig Finch i archwilio'ch etifeddiaeth. Pa gyfrinachau sy'n swatio yng nghilfachau crebachlyd ynys a oedd yn gartref i genedlaethau dirifedi?

A pham nad oes ond un ar ôl?

Pam y bydd Introverts wrth ei fodd:  Mae harddwch Edith Finch yw eich bod chi'n chwarae nid fel un, ond fel cymeriadau lluosog, pob un ar ddiwrnod olaf eu bywydau. Nid anrheithiwr mo hwn; mae hyn wedi'i ysgrifennu'n llythrennol mewn crynodebau gêm. Ond i fewnblyg, ni all hyn ond cychwyn ar lwybr meddwl sy'n parhau ymhell ar ôl i'r gêm gael ei gwneud.

Gyda dablau o elfennau ffantasi wedi'u taflu i mewn ac arddulliau gwaith celf hyfryd wedi'u haddasu i bob cymeriad, ni allwch helpu ond cael eich tynnu'n emosiynol i'r etifeddiaeth a adawodd teulu Finch ar ôl.

Poster y Daith Hiraf

Adeilad: Eich enw chi yw April Ryan. Rydych chi'n ferch ifanc, tref fach a gafodd ei derbyn i'r ysgol gelf yn un o'r dinasoedd mwyaf prysur o'i chwmpas. Y cyfan yr ydych ei eisiau yw gwneud enw i chi'ch hun yn y byd celf, gwisgo'n chwaethus, a mwynhau'ch byw yn y ddinas fawr.

Ond mae tynged yn greulon yn llythrennol. Mae hunllefau'n eich poeni - hunllefau sy'n dod â sibrwd proffwydoliaeth ac yn addo y byddwch chi'n dod â chydbwysedd i fydoedd deuol anhrefn / hud a gwyddoniaeth / trefn. Yn sydyn, gyda chymorth mentor rhyfedd, cewch eich taflu (yn llythrennol) trwy borth i fyd lle nad yw gwyddoniaeth yn bodoli - a lle mae disgwyl ichi achub pob byd.

Pam y bydd Introverts wrth ei fodd:  Yn llythrennol gellir crynhoi'r gêm hon yn ôl ei theitl - mae'n a hir gêm. Ond yn bersonol, gwelais ei bod yn gêm sydd wedi sefyll profion amser yn hawdd. Mae ei chwaraeadwyedd yn anhygoel; mae ei ddeialog a'i beiddgar i lynu horde o gefn llwyfan yn adfywiol; ac mae ei bosau yn gwneud synnwyr - sy'n gwneud mynd o bwynt A i bwynt B yn llawer llai rhwystredig.

Er Y Daith Hiraf yw'r cyntaf o drioleg o gemau yn unig (edrychwch ar Dreamfall ac Penodau Dreamfall, os mynnwch chi), deuthum o hyd i TLJ yr unig un nad oedd ganddo unrhyw elfennau cliche na cheisio chwarae i fyny ag unrhyw dueddiadau ar y pryd. Er enghraifft, anrhegwr bach: Dreamfall chwarae i boblogrwydd yr amser gydag ychwanegu trope "merch ddirgel o'r Ring" arswyd-esque. Fe wnaethant hefyd ychwanegu gameplay ymladd ymateb cyflym. Os ydych chi mewn i hynny, gwych. Ond os ydw i'n darllen nofel, y peth olaf sydd angen i mi ei wneud yw taflu fy llyfr o'r neilltu yn sydyn ac mae MMA yn ymladd yn erbyn un o'r cymeriadau dim ond i droi'r dudalen flippin.

Poster Bwndel Blackwell

Adeilad: Beth pe gallech chi gael un dymuniad wedi'i ganiatáu? Unrhyw ddymuniad o gwbl? I Dr. Rosalene a Dr. Watts o Gorfforaeth Sigmund, eu bara menyn yw'r weithred hon: cyflawnwch ddymuniad olaf eu cleifion sy'n marw.

Ond nid yw'r cyflawniad hwn yn hawdd - yn enwedig pan nad yw'r cleifion eu hunain yn datgelu'r holl wybodaeth sydd ei hangen. Yn y gyfres ddwy gêm (gyfredol) hon, rhaid i Dr. Watts a Dr. Rosalene gyfrifo ffordd i dorri trwy'r holl dâp coch diarhebol mewnol dim ond er mwyn caniatáu dymuniadau dau o'u pynciau anoddach. O, hynny, a mynd allan yn fyw?

Ydw i'n cellwair? Muahuahua ...

Rwy'n golygu ... pam lai?

Pam y bydd Introverts wrth ei fodd:  Yn rhyfeddol o felys, yn rhyfeddol o ddoniol, ac yn rhyfeddol o wreiddiol, mae'r gêm hon yn un arall gyda lluniadau o ansawdd "darllenydd llyfr". Er bod y gameplay ei hun yn eithaf llinellol, mae'r gêm yn gwneud gwaith aruthrol o wneud i chi gymryd dwbl yn feddyliol a meddwl yn galetach am yr hyn a allai ddigwydd nag y byddech chi erioed wedi'i ddisgwyl.

Hefyd, a wnes i sôn am ail-chwaraeadwyedd eu traciau sain? O ddifrif, dwi gwrando arnyn nhw ar hyn o bryd.

25ain poster
Gwaith celf a delwedd trwy garedigrwydd ac eiddo Cyan Worlds, Cyan Worlds, Presto Studios, a Ubisoft. Cliciwch y ddelwedd i fynd i'r gemau!

"Sylweddolais y foment y cwympais i'r hollt na fyddai'r llyfr yn cael ei ddinistrio fel yr oeddwn wedi'i gynllunio. Parhaodd i ddisgyn i'r ehangder serennog hwnnw, nad oedd gen i ond cipolwg fflyd ohono. Rwyf wedi ceisio dyfalu lle y gallai fod wedi glanio, ond mae'n rhaid i mi gyfaddef bod y fath ddamcaniaeth yn ofer. Eto i gyd, mae cwestiynau y gallai eu dwylo ddal fy llyfr Myst ryw ddiwrnod yn gythryblus i mi. Rwy'n gwybod efallai na fydd fy ngofal byth yn cael eu tawelu, ac felly rwy'n cau, gan sylweddoli efallai nad yw'r diweddglo eto wedi ei ysgrifennu. "

Adeilad: Mae llyfr hynafol, dirgel wrth eich traed. Rydych chi'n ei agor ac yn syfrdanu wrth ddod o hyd i ddelweddau rhyfedd, symudol yn llifo ar y dudalen. Wedi'ch syfrdanu, ni allwch helpu ond estyn allan a'i gyffwrdd. Yn sydyn, eich cartref, eich teulu - eich bywyd- yn pylu i ddim byd, ac rydych chi'n hedfan yn lle hynny tuag at ynys anghysbell sy'n llawn strwythurau rhyfedd, twyll, entrapment a dial.

Rydych chi wedi cael eich galw, ffrind annwyl. Y byd y gwnaethoch ei adael, efallai na fyddwch byth yn dychwelyd iddo. Y cyfan rydych chi'n ei wybod yn sicr yw bod stori'r dyfodol bellach yn anhysbys ac eto i ddod.

Pam y bydd Introverts wrth ei fodd:  Dyma, annwyl fewnblyg, Y GAMEM a oedd yn nodi llwyddiant mil o gemau pos antur person cyntaf, un cymeriad, ac am resymau da. Gyda phwynt gwylio person cyntaf y tu hwnt i'w amser, ni chawsoch eich bwydo i fod yn gymeriad ar hap mewn gêm. Chi oedd CHI - a'ch gwaith CHI yn unig oedd datrys y posau a guddiwyd ar draws ynys MYST. Nid oes cymeriadau eraill i gwrdd a sgwrsio i gael eich cliwiau ychwaith. Gan ddefnyddio llythrennau wedi'u rhwygo yn unig, pyrth llyfrau i fydoedd eraill, a phwer eich meddwl eich hun, mae'n rhaid i chi ddadorchuddio'r MYSTeries i gyd ar eich pen eich hun.

Gêm freuddwyd fewnblyg yw hon, ferched, foneddigion, a phawb arall.

(Hefyd, nodwch mai dim ond trwy Myst IV: Datguddiadau yr wyf yn argymell chwarae'r gemau. Mae rheswm da dros hynny. Mae'n kinda rheol ddigymell ymhlith selogion Myst - nid yw Myst V yn cyfrif. Myst IV oedd diwedd y gyfres. Dyna fy stori, ac rydyn ni BOB UN yn glynu wrthi.)

Poster Bwndel Syberia
Gwaith celf a delwedd trwy garedigrwydd ac eiddo Microids. Cliciwch y ddelwedd i fynd i'r gemau!

Adeilad: Chi yw Kate Walker, atwrnai yn Efrog Newydd gyda dyfodol proffesiynol cynyddol, dyweddi ymprydlon, ffrind gorau ffyddlon, a mam sy'n dotio. Felly pam a sut, gweddïwch, a wnaethoch chi fynd yn sownd yng nghanol pentref diflas yn Ffrainc, dim ond oherwydd bod perchennog cwmni tegan (sori - AUTOMATON) y bu angen i'w lofnod i gwblhau uniad uchel, JUST farw ?

O, ond mae'n gwella. Pan fydd Kate yn dysgu bod etifedd yn crwydro'r twndra o amgylch o hyd, rhaid iddi gychwyn ar helfa gwydd wyllt dim ond i ddod o hyd iddo a gorffen ei chenhadaeth. Ond does ganddi hi ddim byd i boeni amdano, iawn? Wedi'r cyfan, nid yw ei chwmni, ei dyfodol, ei dyweddi, ei ffrind, a'i ... mam 😒 ... yn ddim mwy na galwad ffôn i ffwrdd.

Pam y bydd Introverts wrth ei fodd:  Er gwaethaf bod yn gliciwr trydydd person gyda digon o gymeriadau i'w dewis i gael sylw a chymorth, mae'r gemau Syberia yn dal i lwyddo i chwarae gydag ymdeimlad trwm bod pobman rydych chi'n mynd a phopeth rydych chi'n ei wneud yn rhywbeth sydd wedi'i anghofio ers amser maith. Un o brif gydrannau'r gêm yw trên cwbl awtomataidd sy'n mynd â chi - pwy mae'r fflip yn gofalu?! Mae'n gwbl awtomataidd ac yn mynd â chi i gyrchfan anhysbys! Cael y ffordd freak outta mah! * yn eich symud o'r neilltu ac yn sgrialu ar fwrdd y llong *

(O, ac oes, mae yna a Syberia III gêm a ryddhawyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Wedi ei chwarae eto, ac yn ôl pob tebyg ddim wedi gonna. Pam, rydych chi'n gofyn? Gweler fy nodyn o dan gyfres The Myst i gael esboniad. Kthxbye.)

Poster y Beginner's Guide
Gwaith celf a delwedd trwy garedigrwydd ac eiddo Everything Unlimited Ltd. Cliciwch y ddelwedd i fynd i'r gêm!

Adeilad: Mae gennych awr a hanner i archwilio gweithrediadau mewnol meddwl crëwr. Beth mae'n edrych fel? Sut mae wedi'i strwythuro? Beth fyddech chi'n ei wneud tra'ch bod chi yno? Wrth i ffrind y crëwr eich tywys trwy ddrysfa o brosesau creadigol, efallai y byddwch chi'n synnu at yr hyn rydych chi'n ei ddatgelu - nid o'r crëwr, ond ohonoch chi'ch hun.

Pam y bydd Introverts wrth ei fodd:  Dydw i ddim yn gonna dweud celwydd. Y tro cyntaf i mi ddechrau'r gêm hon, fe aeth yn ddwys ar fy mhen - cymaint felly, nes i mi ei diffodd ar unwaith a heb ei hailagor am wythnosau. Pan wnes i, roeddwn yn difaru’n fawr ei atal o gwbl. Effeithiodd y gêm hon arnaf yn galetach na llawer o'r gemau eraill, ond am wahanol resymau.

Ni allaf ddweud dim mwy heb roi rhywbeth pwysig i ffwrdd, ond dywedaf, trwy ei chwarae, annwyl fewnblyg, na chewch eich siomi.

Poster yr Ystafell
Gwaith celf a delwedd trwy garedigrwydd ac eiddo Gemau Gwrthdan. Cliciwch y ddelwedd i fynd i'r gemau!

Adeilad: Dim ond y chwaraewr rydych chi'n ei adnabod - yr un a ddewiswyd gan ryw ragflaenydd gwybodus i ddilyn eu holion traed yn ddyfnach i'r anhysbys. Mae cliwiau'n cael eu gadael i chi ar ffurf llythrennau, a dim ond trwy ddatrys posau clyfar sydd wedi'u hymgorffori mewn blychau cymhleth y gallwch chi symud ymlaen, yn ddyfnach i'r ystafelloedd - a'r cyfrinachau. Ond a ydych chi'n ddoethach am fynd yn ddyfnach, neu am ddod o hyd i ffordd yn ôl allan?

Pam y bydd Introverts wrth ei fodd: Gadewch imi ddweud wrthych. Os hoeliodd unrhyw gêm erioed esthetig ac awyrgylch tebyg i Myst, Cyfres yr Ystafell yw hi. Yn wahanol i'r gemau eraill ar y rhestr hon, mae'r ganmoliaeth hon yn sefyll yn driw i bob un o'r pedair gêm yn y gyfres. Dim ond un chwaraewr sydd - chi, yn y person cyntaf - ac er bod atgofion a llythyrau pobl wedi hen ddiflannu, rydych chi'n gwybod eich bod chi ar eich pen eich hun yn llwyr. Ac fel mewnblyg, mae hynny'n eich gadael i fyfyrio, archwilio a datrys yn heddwch eich meddwl eich hun.

Fel bonws ychwanegol i'r gemau hyn, fe'u cynlluniwyd yn wreiddiol ar gyfer llwyfannau symudol. Felly, os ydych chi am gael y profiad a fwriadwyd gan Fireproof yn wreiddiol, rwy'n argymell mynd i Google Play neu'r App Store a'i wirio.

Noson yn y Faner Woods
Gwaith celf a delwedd trwy garedigrwydd ac eiddo'r datblygwr Infinite Fall. Cliciwch y ddelwedd i fynd i'r gêm!

Adeilad:  Eich enw yw Mae. Rydych chi'n feddyliwr rhydd, yn wrthryfelwr, yn ysbryd gwyllt sy'n gwrthod cael eich dal i lawr gan gymdeithas safonol. Mewn gwirionedd, rydych chi wedi penderfynu cymryd hoe o fywyd coleg a mynd yn ôl i hen dref gysglyd y glowyr yr ydych chi wedi ei galw'n gartref erioed. Mae'n dref lle nad oes dim yn newid - neu'n hytrach, dim byd Os newid, oherwydd dyna sut rydych chi'n ei hoffi. Wrth i chi ailgysylltu â'ch ffrindiau agosaf, eich teulu, a'r union dref ei hun, eich mae diwrnodau'n llawn archwilio diderfyn a chofio beth rydych chi wedi'i adael ar ôl. Ond y nosweithiau - o, y nosweithiau - sydd wir yn galw arnoch chi.

Mae rhywbeth yn llechu’n ddwfn yn y coed y tu hwnt i’r dref, rhywbeth yr ydych chi fel petai’n sylwi arno. Mae'n eich galw chi a chi ar eich pen eich hun, gan eich annog i wrando ar yr alwad hyd yn oed os yw'ch anwyliaid yn cael eu tynnu gormod o sylw gan fyw arferol i'w ddilyn.

Wrth gwrs, byddwch chi'n gwrando arno. Wedi'r cyfan, rydych chi'n ysbryd rhydd.

A dim ond mater o amser oedd hi cyn i'r coed alw i'ch arwain i ffwrdd.

Pam y bydd Introverts wrth ei fodd:  Ar adegau yn dyner, ar adegau mor freakin go iawn mae'n brifo, Noson yn y Goedwig yn eich tynnu i mewn i gyfuniad di-dor o haenau gameplay achlysurol, greddfol a lefel nionyn o ddyfnder cymeriad, deialog, a hwyl gêm fach swynol. Yr hyn sy'n parhau i fod wrth wraidd y stori "sleisen o fywyd" am fenyw ifanc naïf sy'n brwydro i gael ei hun, NitW yn gwneud gwaith gwefreiddiol o'ch twyllo ar yr eiliadau cywir yn unig a gwneud ichi ailfeddwl am yr hyn yr oeddech chi'n meddwl eich bod chi'n ei wybod eisoes. Gallwch ddewis meithrin perthnasoedd penodol - a gallwch ddewis eu dinistrio. Gallwch ymchwilio i danbelly y dref a datgelu cyfrinachau sydd, er nad ydyn nhw'n bodoli mewn bywyd go iawn, yn bodoli ar gyfer y cymeriadau hyn.

Ac oherwydd fy mod i'n addoli'r cymeriadau hyn (nodi: Angus yr arth yn a cariad pan fydd yn gwenu), edrychais ymlaen at fy nosweithiau Gwener ar ôl wythnos hir o waith, lle roeddwn i'n gwybod y gallwn roi cwpl o oriau i mewn i'r gêm, mwynhau fy amser yn mynd ar goll yn ei awyrgylch, a gwir werthfawrogi gwaith rhyngweithiol o celf.

Ydych chi wedi chwarae unrhyw un o'r gemau hyn? Pa un (au) yw / yw eich hoff un?

Neu, os ydych chi'n gwybod am gêm sy'n berffaith ar gyfer mewnblyg na welsoch chi ar y rhestr, argymhellwch hi yn y sylwadau! Byddwn i (ac eraill rwy'n siŵr) wrth fy modd yn gwybod pa gemau y dylem roi cynnig arnyn nhw nesaf!