Beth yw Super Introvert?

Bs Lluosog

Sawl gwaith y dywedwyd wrthych eich bod yn treulio gormod o amser ar eich pen eich hun? A yw pobl yn eich gwisgo chi allan, nid dim ond oherwydd y cymdeithasu a'r “sgwrsio” diddiwedd sy'n ymddangos fel pe baent yn treiddio'r awyr, hyd yn oed pan nad oes cymaint o bobl yn siarad?

A ddywedwyd wrthych erioed fod angen i chi fod yn fwy allblyg, yn fwy siaradus, rhoi sylw i fwy o bartïon?

A ydych chi'n gweld hynny, er nad ydych chi byth yn wirioneddol angheuol sâl - neu hyd yn oed yn sâl o gwbl - chi do yn aml yn teimlo “i ffwrdd” y rhan fwyaf o'r amser? Eich egni yw'r ychydig lleiaf yn isel yn gyson, neu mae ton o emosiwn yn eich taro sy'n eich taflu am weddill y dydd / wythnos / mis?

A yw'r bopeth ymddangos yn llethu chi?

Oes angen mwy o amser arnoch chi i wella na'r mwyafrif? A yw pobl yn dweud eich bod yn adferol, “hyd yn oed ar gyfer mewnblyg”?

Rydych chi'n cymryd llawer mwy o amser i deimlo'n gyffyrddus gyda phobl a sefyllfaoedd - cymaint yn hirach, hyd yn oed Chi yn edrych arnoch chi'ch hun ac yn meddwl, “Beth yw fy mhroblem? "

Mae'n swnio fel efallai eich bod chi'n dal i ddod i delerau â'ch gwir hunan - â'r hyn sy'n eich gwneud chi'n gyffyrddus yn eich croen eich hun.

Mae hefyd yn swnio fel efallai nad ydych chi'n fewnblyg yn unig, neu'n empathi yn unig, neu'n berson hynod sensitif yn unig.


Ar ôl i sawl gweithiwr proffesiynol ddweud wrthyf - a thrwy arsylwadau o fy hunan - fy mod mewn gwirionedd yn sensitif ar dair blaen:

… Penderfynais archwilio’r termau hyn ychydig yn ddyfnach a phenderfynu a oeddwn, mewn gwirionedd, yn dod o fewn pob un o’r categorïau hyn. Ar ôl blynyddoedd o feddwl tybed pam wnes i ymateb i sefyllfaoedd yn drymach na'r mwyafrif - mewn sefyllfaoedd hapus a digalon - a pham oedd y gallwn i ddim ond trin union faint o amser (* peswch * Dwy awr * peswch *) mewn torfeydd mawr o'r blaen roedd yr ysgogiad yn llythrennol yn fy nghau i lawr ... roeddwn i eisiau dod o hyd i atebion.

Esgusodion? Na.

Atebion - a ffordd i faddau i mi fy hun o'r diwedd am beidio â bod y glöyn byw cymdeithasol bregus, allblyg yr oeddwn bob amser yn ei edmygu yn y rhai o'm cwmpas?

Abso-freakin-lutely.

Yr Mewnblyg

Mae mewnblyg yn unigolyn sy'n adeiladu ei egni meddyliol ac emosiynol trwy dreulio amser ar ei ben ei hun. Maent yn cael eu hysgogi a'u swyno'n bennaf gan yr amgylchedd mewnol: dychymyg, meddyliau ac emosiynau. Mae hyn yn gwrthwynebu gwyrdroi, sy'n cael ei egnïo gan yr amgylchedd y tu allan iddo'i hun: bod o amgylch pobl; neu uchelgeisiau, sy'n gyfrwng hapus rhwng y ddau flaenorol.

Mewnblyg yn ddim yn swil trwy ddiffiniad, ac nid ydyn nhw chwaith pobl gwrthgymdeithasol / casineb (camsyniadau cyffredin iawn). Weithiau, gall llawer o ryngweithio cymdeithasol fod yn flinedig. Mae'r rhan fwyaf o fewnblyg yn hoffi meddwl, a meddwl yn ddwfn. Mae'n anodd gwneud hynny wrth ganolbwyntio hefyd ar eiriau'r byd y tu allan. Rydyn ni'n dweud yr hyn rydyn ni am ei ddweud; yna rydyn ni wedi gwneud. Fi + sgwrs fach a arweiniodd at ddim mwy na… mwy o siarad bach? Eurgh.

Ar ben hynny, pam dweud cymaint wrth ddweud llai yn fwy effeithiol? Rydw i wedi mesur fy ymryson mor fanwl gywir, dwi'n gwybod yn union faint o amser y gallaf ei dreulio mewn parti cyn disbyddu fy egni (* peswch * dwy awr).

I gael mwy o wybodaeth am wahanol lefelau o wrthdroadau, argymhellaf ymweld â safle 16 personoliaeth a / neu gymryd y Prawf personoliaeth Meier-Briggs (peidiwch â phoeni; mae'n rhad ac am ddim - ac yn hwyl!).

Fy mhersonoliaeth Meier-Briggs yw INFP-T: Y Cyfryngwr. Er fy mod yn caru pobl, rwy'n blino'n gyflym oddi wrth ryngweithio cymdeithasol a symbyliadau amgylcheddol - sy'n cael ei waethygu gan fy mod hefyd yn person hynod sensitif.

Y Person Hynod Sensitif

cael digon o gwsg

Ni allaf ddweud wrthych faint o bobl sydd wedi neidio i fyny a fy ngwasgu'n dynn, gan honni, "Rwy'n caru cwtsh!" yr wyf yn stiffen i fyny iddo ar unwaith. Ond rwy'n tynhau nid oherwydd fy mod yn casáu'r cwtsh - i'r gwrthwyneb. Rydw i'n teimlo bopeth pan fyddaf yn derbyn cwtsh, gan gynnwys pwysau cysylltiad emosiynol a ddaw gydag ef. Ac rwy'n gwybod y byddwn yn ymgripio llawer o ddieithryn allan pe bawn i yn ei dro yn mynd am y cofleidiad araf, llawn corff.

Nid dim ond “peth peth” a luniwyd heb gefnogaeth wyddonol yw bod yn hynod sensitif. Ni ddylid cymysgu ag ef ychwaith gorsensitifrwydd. Adwaenir hefyd fel sensitifrwydd prosesu synhwyraidd, yn ôl Wikipedia, mae bod yn sensitif iawn.

“Sensitifrwydd cynyddol y system nerfol ganolog a phrosesu gwybyddol dyfnach o ysgogiadau corfforol, cymdeithasol ac emosiynol”.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sensory_processing_sensitivity

Y canlyniad?

Gall gwylio'r newyddion chwalu'ch gallu i ganolbwyntio am ddyddiau. Nid aroglau yn unig sy'n dod ag atgofion yn ôl; mae hefyd yn ennyn ymateb seicosomatig sy'n adlewyrchu cyflwr corfforol pryd roeddech chi'n byw'r foment mewn gwirionedd. Mae HSPs yn ymwybodol ar unwaith o fân fân ar sgert dylunydd neu'r golau'n chwibanu yr ochr arall i ystafell brysur, orlawn. Ac yna, fe yn aros yn eu pen fel alaw fachog.

Seicoleg Heddiw crynhoi'r peth gorau: maen nhw'n sensitif amdanynt eu hunain, maen nhw'n sensitif am eraill, ac maen nhw'n sensitif am yr amgylchedd o'u cwmpas. Bob amser. Trwy'r amser. Gall y sensitifrwydd hwn hyd yn oed ymestyn i symptomau tebyg i alergedd, p'un ai yn erbyn alergeddau tymhorol, dander anifeiliaid anwes, neu hyd yn oed rhai bwydydd.

Yr Empath

Nawr, rydyn ni i gyd yn gwybod beth mae'r rhan fwyaf o bobl yn meddwl amdano wrth glywed y gair “empathi”. Mae naill ai'n olygfa fel hon o Star Trek:

trwy GIPHY

Neu, i gadw rhag dyddio fy hun, mae fel yr olygfa i mewn Gwarcheidwaid y Galaxy 2 lle mae Mantis yn amsugno difyrrwch Drax ar draul Starlord ac yna heb “unrhyw ddewis” ond ymuno ar yr herwhela. Ahh, pethau da.

Fodd bynnag, nid yw bod yn empath yn rhyw bŵer lefel uwch, uwch gyfriniol neu ysbrydol. Yn lle hynny, meddyliwch amdano fel rhywbeth hynod, craff iawn i deimladau'r rhai o'ch cwmpas.

Fel y gwyddys yn gyffredinol, empathi yw'r gallu i deimlo beth mae rhywun arall yn mynd drwyddo, hyd yn oed os nad yw'r person cyntaf erioed wedi mynd trwyddo. Whelp, meddyliwch am empathi, a'i bersonoli.

Gall empathi synhwyro hwyliau pobl eraill - naill ai trwy nodi iaith y corff neu “synnwyr” gwahanol - ac yn sydyn maen nhw yn yr un hwyliau. Nid ydynt yn golygu bod; mae bron fel gosod sbwng sych neu dywel papur ar bwll o hylif. Mae'r sbwng yn mynd i amsugno'r hylif hwnnw hyd yn oed heb wasgu na sychu wrth y sbwng. Yn ôl Judith Orloff, gall empathi hyd yn oed fynd cyn belled â theimlo poen corfforol neu gael pyliau o banig oherwydd yr hyn maen nhw'n ei gymryd i mewn.

Hoffwn pe bai gen i stori ddoniol ar gyfer yr un hon. Fodd bynnag, rydw i newydd sylwi mai ... yr hyn rydw i'n ei gymryd i mewn gan lawer o bobl yw ... tristwch. Ac mae'r mwyafrif ohonyn nhw'n ffugio gwên mor galed trwy'r dydd, rwy'n synnu nad ydw i'n clywed crac plastr. Dyma'r rhai rwy'n eu synhwyro anoddaf, oherwydd nid yw llawer ohonyn nhw eto'n barod i gyfaddef eu poen eu hunain. Sut ydych chi'n meddwl y byddent yn teimlo pe bai dieithryn yn dod i fyny ac yn dweud wrthynt ar eu rhan?

Ydych chi 1, 2, 3 Unrhyw un, neu'r Pawb?

Tra bod y blog hwn yn gronicl o fy meddyliau fel mewnblyg iawn a'r teimladau a'r sefyllfaoedd rwy'n eu hwynebu felly ... mae hefyd yn ymwneud â chysylltu. Mae'n ymwneud â chysylltu â'r rhai sy'n adnabod fel rhywun mewnblyg cryf, neu berson hynod sensitif, neu empathi.

Neu efallai empathi hynod sensitif - neu fewnblyg hynod sensitif hyd yn oed. neu empathi hyd yn oed a mewnblyg.

Nid oes trope penodol o ran bod yn fod dynol. Mae yna rai sy'n ymddangos yn wych am lywio'r hyn y mae cymdeithas yn ei ystyried yn llwyddiannus - y cyfarfod, y cyfarchiad, y cymdeithasu, y byw. Ac mae yna rai sy'n ymddangos fel pe baen nhw'n ymladd mor galed, tybed sut maen nhw hyd yn oed yn unionsyth.

Rwy'n siŵr bod yna lawer sy'n mynd trwy fywyd yn ôl pob tebyg yn teimlo fel fi - eu bod nhw'n gweithio mor galed bob dydd i gymryd camau ymlaen, dim ond i ddisgyn yn ôl.

Nid oes cywilydd syrthio yn ôl. Os ydych chi'n codi yn ôl ac yn parhau i gamu ymlaen, rydych chi eisoes wedi ennill.

Mae croeso i chi gysylltu â mi gydag unrhyw gwestiynau eich hun, neu dim ond i rannu'ch profiadau eich hun. Byddwn wrth fy modd yn clywed gan eraill sydd hefyd yn cysylltu ag un, dau, neu bob un o'r rhain.

Hefyd, os ydych chi erioed yn chwilio am adnoddau i ddysgu mwy am unrhyw un a phob un o'r rhain, rhowch gynnig ar y ffynonellau eraill hyn sydd ag enw da:

 

Ymwadiad: Nid wyf yn seiciatrydd nac yn therapydd trwyddedig. Mae'r blog hwn at ddibenion addysgiadol ac adloniant yn unig. Felly, os rhywbeth ... gobeithio y gallaf warantu gwên. 😊